Τα βήματα διαδικασίας ανάθεσης στους Δήμους

Ανάληψη Υποχρέωσης ΟΤΑ (Π.Δ. 80/2016) 

Έννοια ανάληψης υποχρέωσης 

Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση Φορέα έναντι τρίτων (νομική δέσμευση).

Προκειμένου να αναληφθεί εγκύρως οποιαδήποτε δέσμευση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη, εκδίδεται απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία περιέχει βεβαίωση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οργάνου περί ύπαρξης και δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (δημοσιονομική δέσμευση). (παρ 1 άρθρο 66 ν. 4270/2014) 

Για παράδειγμα: 

Νομική δέσμευση: Η πράξη π.χ. του αρμοδίου οργάνου με την οποία ανατίθεται μία προμήθεια. 

Δημοσιονομική Δέσμευση: Η πράξη του αρμοδίου οργάνου με την οποία γίνεται η Ανάληψη Υποχρέωσης. 

Σημαντικά Σημεία 

i. Ατομική διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη - Ισχύς – αναγραφή στο προοίμιο ο αριθ. της σχετικής ΑΑΥ. (παρ 11 άρθρο 66 ν. 4270/2014) 

ii. Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αυτών: πρέπει να πληρούνται οι τιθέμενες προϋποθέσεις. 

Ανάληψη υποχρέωσης και δημόσιες συμβάσεις

Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις 

- τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

- τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, 

-τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη. (παρ 4 άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016) 

Πότε εκδίδεται η Ανάληψη Υποχρέωσης 

Η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 

Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα. (παρ 4 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016) 

- το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 80/2016. (παρ 1 άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016) 

Προτεραιότητα Δεσμεύσεων

Δεσμεύονται άμεσα και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, 

- πιστώσεις πολυετών υποχρεώσεων 

- πιστώσεις που αφορούν στο ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων ή/και απλήρωτες υποχρεώσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές. 

- νέες υποχρεώσεις αναλαμβάνονται σε βάρος του εναπομείναντος υπολοίπου μετά τις δεσμεύσεις πιστώσεων κατά τα ανωτέρω. (παρ 3 άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016) 

Βήματα έκδοσης- έγκρισης ΑΥ 

1. Κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογημένο αίτημα του διατάκτη. (παρ 1α άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) 

Στο αίτημα θα περιγράφονται:

α. το είδος και η αιτία της δαπάνης β. Το ύψος της δαπάνης 

γ. το οικονομικό έτος (ή έτη) πραγματοποίησης της δαπάνης δ. γενικά τους νόμους και τις πράξεις στις οποίες στηρίζεται η νομιμότητας της δαπάνης 

ε. τυχόν μελέτες που υπάρχουν για το αντικείμενο της δαπάνης 

Βήματα έκδοσης- έγκρισης ΑΥ 2. Ο Π.Ο.Υ. καταρτίζει: 

- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, εάν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δήμαρχο 

ή 

-ΠΡΟΤΑΣΗ (Η' ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, όταν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή. (ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. εγκ.30/19664/20.04.2011) 

Η πρόταση ή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα (παρ 1α άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) (ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. εγκ.30/19664/20.04.2011) 

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) πρωτοκολλείται. Η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ) δεν πρωτοκολλείται (ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. εγκ.30/19664/20.04.2011) 

Βήματα έκδοσης- έγκρισης ΑΥ 

3. Επί της ανωτέρω απόφασης (ΑΑΥ) ή πρότασης (ΠΑΥ) συντάσσεται παρά πόδας πράξη-βεβαίωση του Π.Ο.Υ. του οικείου φορέα περί: 

α) ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του και β) δέσμευσης ισόποσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης. (παρ 2 άρθρο 3 

ΠΔ 80/2016) εφόσον:

i) συντρέχουν οι οριζόμενες προϋποθέσεις στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/2014 

(δηλ. υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις) 

ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόμιμη 

iii) δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή και 

iv) το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα. (παρ 1α άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) 

Κατά τον ως άνω ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα. (παρ 1α άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) 

Βήματα έκδοσης- έγκρισης ΑΥ 

4. Καταχωρείται το ποσό της πρότασης ή ανάληψης υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων του άρθρου 8 του π.δ. 80/2016 (από την οικονομική υπηρεσία). 

Δεσμεύεται, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (Π.Σ.) που έχει ο φορέας, ισόποση πίστωση και λαμβάνει, από το Π.Σ., μοναδικό αριθμό καταχώρησης (παρ 1α άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) 

Βήματα έκδοσης- έγκρισης ΑΥ 

5. Ο Π.Ο.Υ. αποστέλλει την πρόταση ή την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης στον αρμόδιο διατάκτη, αφού θέσει επί αυτής την υπογραφή του. 

6. Η Οικονομική επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο Δήμαρχος λαμβάνουν απόφαση για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, στις περιπτώσεις που είναι διατάκτες ανάλογα με την δαπάνη. (παρ 1α άρθρο 4 ΠΔ 80/2016). 

Αυτή η απόφαση είναι η ανάληψη υποχρέωσης. 

Βήματα έκδοσης- έγκρισης ΑΥ 

7. Μετά την επαναφορά αντιτύπου της πράξης στην οικονομική υπηρεσία ο Π.Ο.Υ. καταχωρεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων την προαναφερόμενη πράξη. (παρ 1α άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) (περιπτ. β παρ 3 άρθρο 66 ν. 4270/2014) 

8. Αναρτάται η ΑΑΥ με τη σχετική βεβαίωση του προϊσταμένου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. (παρ 3 του άρθρου 3 του ΠΔ 80/2016)

(σε αντίθεση με την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (ΠΑΥ) που δεν δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Μη νόμιμες δαπάνες και Α.Υ. 

Σε περίπτωση που:

- Υπάρχει διαθέσιμη πίστωση

- Αλλά δεν συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις

- Ο Π.Ο.Υ. ενημερώνει εγγράφως τον διατάκτη

- Ο τελευταίος εμμένει στο αίτημά του για προώθηση της διαδικασίας 

Μη νόμιμες δαπάνες και Α.Υ. 

Τότε o Π.Ο.Υ.

i) παρέχει την βεβαίωση και εκτελεί τις λοιπές διαδικασίες 

ii) ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε κάθε περίπτωση, και, τον Ελεγκτή Νομιμότητας αναφορικά με τους ο.τ.α.. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) 

Προϊστάμενοι: Αρμοδιότητες – Ευθύνες Παρακολούθηση Πιστώσεων 

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ελέγχουν: 

- Την πιστή τήρηση των ανώτατων ετήσιων και τριμηνιαίων ορίων του προϋπολογισμού 

- Την ύπαρξη διαθέσιμης πίστωσης

- Την εξόφληση των τιμολογίων για προμήθεια αγαθών και 

παροχή υπηρεσιών εντός των προθεσμιών 

- Τη μη σώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

- Τη μεταφορά όλων των εκκρεμών και ανεξόφλητων υποχρεώσεων στο τέλος κάθε έτους, στο επόμενο οικονομικό έτος, και την πληρωμή τους κατά προτεραιότητα (παρ.1 άρθρο 7 Π.Δ.80/2016) 

Προϊστάμενοι: Αρμοδιότητες – Ευθύνες 

Παρακολούθηση Πιστώσεων 

- Δεν καταρτίζουν σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων, σε περίπτωση υπέρβασης των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

- Παρακολουθούν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις

- Αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 

- Ελέγχουν και παρακολουθούν την εξέλιξη των υποχρεώσεων 

Προϊστάμενοι: Αρμοδιότητες – Ευθύνες Παρακολούθηση Πιστώσεων 

- Παρέχουν, όταν ζητηθεί από τις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες, κάθε σχετική πληροφορία για την πορεία και τα υπόλοιπα των πιστώσεων 

- Καταγράφουν και παρακολουθούν διακριτά στα λογιστικά βιβλία τις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί και ενημερώνουν μηνιαίως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. (παρ.2 άρθρο 7 Π.Δ.80/2016) 

-Οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση της διαδικασίας του Π.Δ.80/2016 και υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών, εφόσον δεν πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις. (παρ.3 άρθρο 7 Π.Δ.80/2016) 

Υποχρεώσεις – Ευθύνες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) 

Οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) (παρ. 1 άρθρου 25 Ν. 4270/14) 

Ο Π.Ο.Υ. είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του Δήμου και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων αυτού (παρ. 2 άρθρου 25 Ν. 4270/14) 

Υποχρεώσεις – Ευθύνες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) 

Ειδικότερα μεριμνά για: 

- Την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον Προϋπολογισμό του Δήμου, στο εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών, στο ΓΛΚ και στον Υπουργό Οικονομικών 

- Την πιστή τήρηση των στόχων, των ανωτάτων ορίων του Προϋπολογισμού 

- Τη μη συσσώρευση ληξιπροθέσμων οφειλών, καθώς και την Ανάληψη Υποχρεώσεων από τον Δήμο, ώστε να διενεργούνται δαπάνες μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο Προϋπολογισμό 

Υποχρεώσεις – Ευθύνες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) 

- Την παροχή υποστήριξης και την εισήγηση στον Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό τη βέλτιστη κατανομή των πόρων του Δήμου και των τυχόν εποπτευόμενων Φορέων 

- Τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές Οδηγίες και Εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Οικονομικών και το ΓΛΚ 

- Την είσπραξη των εσόδων του Δήμου 

Υποχρεώσεις – Ευθύνες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) 

- Τη σύσταση και την εφαρμογή εσωτερικών δικλείδων στη δημοσιονομική διαχείριση, αναφορικά με τις δαπάνες, όσο και με τα έσοδα 

- Τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου. (περιπτ. α ́- ζ ́παρ. 2 άρθρου 25 Ν. 4270/14, όπως τροπ. από την παρ. 7 άρθρου 10 Ν. 4337/2015) 

Αρμοδιότητες Π.Ο.Υ.: 

- Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του ετήσιου Προϋπολογισμού του Δήμου, ακολουθώντας τις Οδηγίες που εκδίδονται κατ ́έτος (ΚΥΑ). 

- Καταρτίζει τις προβλέψεις για τις μηνιαίες ταμειακές ανάγκες του Δήμου και παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού αυτού σε μηνιαία βάση.

- Αν διαπιστώσει αποκλίσεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ενημερώνει τον Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, κάνοντας προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες. 

Αρμοδιότητες Π.Ο.Υ.: 

- Είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια όλων των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, για τη διασφάλιση της ορθής τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων 

- Εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα πιστώσεων για την εκτέλεση των πολυετών δεσμεύσεων 

- Διαθέτει τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα (software) για την επεξεργασία, την έγκριση και την παρακολούθηση όλων των δεσμεύσεων μέχρι την αποπληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων. 

Αρμοδιότητες Π.Ο.Υ.: 

- Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου υποχρεούνται να παρέχουν έγκαιρα στον Π.Ο.Υ. τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

- Ο Π.Ο.Υ. υποχρεούται να εφαρμόζει τις Οδηγίες οικονομικής διαχείρισης που εκδίδονται από το ΓΛΚ και το εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών και μπορεί να εισηγείται την εξειδίκευσή τους. 

(περιπτ. α ́- ε’ παρ. 3 άρθρου 25 Ν. 4270/14, όπως τροπ. από την παρ. 7 του άρθρου 10 Ν. 4337/15) 

Εγγυήσεις Αμερόληπτης Κρίσης 

Ο Π.Ο.Υ. πρέπει να παρέχει εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 

Οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια ή διαδικασία εφόσον: 

α) η ικανοποίηση του προσωπικού συμφέροντός του συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, 

β) είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ ́ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή και 

γ) έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με ενδιαφερομένους (παρ. 3, 4 & 5 άρθρου 26 Ν. 4270/14). Σχετικές και οι διατάξεις του άρθρου 43 Ν. 3584/07. 

Κυρώσεις σε βάρος των Π.Ο.Υ. 

- Η παράβαση από τον Π.Ο.Υ. των ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του άρθρου 106 Ν. 3528/07 (άρθρου 110 Ν. 3584/07) και επισύρει την πειθαρχική ποινή της περιπτ. ε ́της παρ. 1 του άρθρου 109 Ν. 3528/07 (άρθρου 113 Ν. 3584/07). 

- Οι διατάξεις του άρθρου 104 Ν. 3528/07 (άρθρου 108 Ν. 3584/07), σχετικά με τη δυνητική θέση σε αργία, εφαρμόζονται και στην προκειμένη περίπτωση (παρ. 6 άρθρου 26 Ν. 4270/14, όπως τροπ. από την παρ. 8 του άρθρου 10 Ν. 4337/15 και παρ. 5 άρθρου 11 ΠΔ 80/2016). 

Κυρώσεις σε βάρος των Π.Ο.Υ. 

- Κάθε υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης και ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών του φορέα ευθύνονται ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τη ζημία του φορέα. (παρ 5 άρθρο 66 ν. 4270/2014) (παρ. 1 & 2 άρθρου 11 ΠΔ 80/2016) 

- Ο Π.Ο.Υ. σε περίπτωση που παρέχει τη βεβαίωση του άρθρου 3 παρ. 2 του ΠΔ 80/2016 καθ ́υπέρβαση των ορίων του Προϋπολογισμού και των ποσοστών διάθεσης, ευθύνεται κατά τις διατάξεις των δημοσίων υπολόγων (παρ. 3 άρθρου 11 ΠΔ 80/2016, άρθρο 152 Ν. 4270/14). 

Κυρώσεις σε βάρος των Π.Ο.Υ. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση ο Π.Ο.Υ. υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δήμου για κάθε ζημιά που προξένησε από δόλο ή βαρεία αμέλεια (παρ. 4α άρθρου 11 ΠΔ 80/2016, άρθρο 44 Ν. 3584/07). 

- Σχετικές και οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1α, 1β, 1γ & 3, του άρθρου 7 και του άρθρου 8 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο του ΠΔ 80/2016. 

Εξουσιοδότηση ιεραρχικά υφιστάμενων οργάνων 

Από 1.1.2017 οι προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών, με απόφασή τους, δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφισταμενά τους όργανα, καθώς και προϊσταμένους γραφείων/ αυτοτελών γραφείων, να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωμής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. (παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 του N. 4438/16) (παρ 3 του άρθρου 58 του N. 4438/16) 

Εξουσιοδότηση ιεραρχικά υφιστάμενων οργάνων 

Εξουσιοδότηση υπογραφής είναι η παροχή εξουσιοδότησης από ένα όργανο, με ειδική πράξη του, σε άλλο όργανο να υπογράφει αντί αυτού και με εντολή του ορισμένες πράξεις. Οι πράξεις αυτές αν και φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου οργάνου, θεωρούνται πράξεις του οργάνου που έδωσε την εξουσιοδότηση (ΣτΕ 5797/ 1996). (ΥΠΕΣ εγκ.24/16670/30.04.2008) 

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης Περιπτώσεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης 

- Μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται 

ή 

- Επίτευξη χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, (περίπτ.α παρ.2 άρθρο 4 Π.Δ.80/16) 

- Ματαίωση δαπάνης

- Έκπτωση του αναδόχου 

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης

Περιπτώσεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης 

- Το τελικό τιμολογηθέν ποσό της δαπάνης είναι μικρότερο από αυτό της ανάληψης υποχρέωσης (πχ λόγω απορρόφησης μικρότερων ποσοτήτων στα καύσιμα) 

- Σε περίπτωση μη υπογραφής του σχεδίου της απόφασης από τον διατάκτη εντός διμήνου, ο τελευταίος οφείλει να ζητήσει από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών την ανάκληση δέσμευσης της σχετικής πίστωσης. (παρ 1β άρθρο 4 ΠΔ 80/2016) 

Ρύθμιση Οφειλών προς τρίτους 

Στις περιπτώσεις όπου ο φορέας ρυθμίζει παλαιές οφειλές του κατόπιν συμφωνίας με τον αντισυμβαλλόμενο, θα προβαίνει σε ανατροπή των ποσών των παλαιών οφειλών που ρυθμίζονται, και σε εκ νέου ανάληψη των ποσών που ορίζονται στη συμφωνία της ρύθμισης. Κατόπιν τούτου οι οφειλές θα λογίζονται σαν εκκρεμείς ή ληξιπρόθεσμες με βάση τις νέες ημερομηνίες υποχρέωσης εξόφλησης που θα ισχύουν. (Υπ. Οικ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014) 

Ανατροπή και νομιμότητα αρχικής δέσμευσης υποχρέωσης 

- Δεν επηρεάζει την κανονικότητα της δαπάνης η μη ενταλματοποίηση της κατά το έτος αυτό. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 273/2014) 

- Η απόφαση δημοσιονομικής ανάληψης της δαπάνης, η οποία ανακλήθηκε κατά το προηγούμενο έτος παύει να υφίσταται λόγω μη εκτέλεσής της και δεν παράγει πλέον έννομα αποτελέσματα. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 116/2012) – Περίπτωση ΑΥ που είχε ληφθεί ετεροχρονισμένα. 

- Οι δαπάνες, δύναται να επιβαρύνουν το επόμενο οικονομικό έτος μόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόμιμα εντός του τρέχοντος έτους. 

- Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωμή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του προηγούμενου έτους. (Υπ. Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015) 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης- ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

- Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. (περίπτ.β παρ.2 άρθρο 4 Π.Δ.80/16) 

- Λήψη απόφασης ανατροπής ΑΥ: μέχρι 31/12 

- Ανάρτηση της απόφασης ανατροπής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ: μέχρι 31/1 του επόμενου έτους 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος απόφασης ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης- ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Για τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους η αρμοδιότητα έγκρισης των δαπανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2β, ασκείται από συλλογικό όργανο, η απόφαση ανάκλησης της δέσμευσης, εφόσον φέρει ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, δύναται να προηγείται της σχετικής εγκριτικής απόφασης η οποία εκδίδεται εντός του α' δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους. (περίπτ.γ παρ.2 άρθρο 4 Π.Δ.80/16) 

Βήματα ενεργειών

1. Άντληση των στοιχείων για την ανατροπή των αναλήψεων 

υποχρέωσης από το πληροφοριακό σύστημα του δήμου 

2. Η ανάληψη υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου που αποφάσισε την ανάληψη της υποχρέωσης (ήτοι οικονομικής επιτροπής, δημάρχου, δημοτικού συμβουλίου ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης) (άρθρο 4 παρ. 2α ΠΔ 80/16, ΥΠ.ΟΙΚ. 2/81869/0026/23.12.2015). Βλ. Υποδείγματα στη ΔήμοςΝΕΤ 

3. Στις αναρτητέες πράξεις στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ περιλαμβάνεται και η ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη, με την οποία ανατρέπεται η ανάληψη υποχρέωσης, καθώς αυτή εκδίδεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Ελ.Συν 143/2014 Κλιμ. 1 Τμ., άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 4325/15) 

Βήματα ενεργειών 

4. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισμός) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαμβάνουν και αυτές μοναδικό αριθμό καταχώρησης (Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010) 

5. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους, δεν θα καταχωρούν αναλήψεις οποιασδήποτε νέας υποχρέωσης, εάν προηγουμένως δεν έχει δεσμευθεί, με νέες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, πίστωση ισόποση με το ανεξόφλητο μέρος των αναλήψεων που έχουν ανατραπεί στο τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους. (Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010) 

Παραδείγματα Παράδειγμα 1: 

Έχουμε στον κωδικό ΧΧΧΧ πίστωση 100.000 €. Γίνεται ανάληψη υποχρέωσης για ποσό 90.000 €, δηλ. δεν έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης για τα 10.000 €. 

Από τα 90.000€, που έγινε ανάληψη υποχρέωσης, ανατέθηκαν και εκτελέστηκαν (κόπηκαν τιμολόγια) για τα 70.000€. 

Από τα 70.000€, για τα οποία εκδόθηκαν τιμολόγια, πληρώθηκαν τα 40.000€ και έμειναν ανεξόφλητα τα υπόλοιπα 30.000€. 

Σχετικά με την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης στο παράδειγμά μας έχουμε τα εξής: 

1. Για τα 10.000€ που δεν έγινε ανάληψη υποχρέωσης, δεν γίνεται ανατροπή. 2. Για τα 40.000€ που πληρώθηκαν (εξοφλήθηκαν), δεν γίνεται ανατροπή. 3. Για τα 20.000 που ματαιώθηκε η δαπάνη (δεν έγινε καμία ανάθεση), γίνεται ανατροπή. 

4. Για τα 30.000€ που εκτελέστηκαν, δηλ. κόπηκε τιμολόγιο, αλλά δεν πληρώθηκε, γίνεται ανατροπή. 

Δηλαδή συνολικά στο συγκεκριμένο κωδικό θα γίνει ανατροπή 50.000€. 

Παραδείγματα 

Παράδειγμα 2: 

Έστω ότι έχω δεσμεύσει ποσό 100.000€ για μία προμήθεια. Κάνω διαγωνισμό και τελικά κατακυρώνεται για 90.000€ το ποσό της σύμβασης. Τα 10.000€ ανατρέπονται με απόφαση και όχι λογιστικά. 

Ειδικές περιπτώσεις 

i. Ανάληψη υποχρέωσης για αμοιβές αιρετών οργάνων προηγούμενων ετών 

Όταν οι δαπάνες αποζημίωσης των αιρετών οργάνων αφορούν το τρέχον έτος, στο οποίο δημιουργούνται, δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης, αλλά αρκεί η εγγραφή τους στον οικείο προϋπολογισμό. Όταν δεν πληρωθούν μέσα στο έτος που δημιουργήθηκαν οι απαιτήσεις, τότε η πληρωμή γίνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου περί ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων των κωδικών αριθμών της κατηγορίας 81 (Π.Ο.Ε.). (Ελ. Συν. Τμ. 1 Πράξη 112/2012). – προσοχή ανατροπή της νομολογίας 

Ειδικές περιπτώσεις 

ii. Καταβολή ιδρυτικού κεφαλαίου σε διαδημοτική επιχείρηση ΧΥΤΑ 

Κατά τα επίμαχα έτη 2004-2007 ο Δήμος δεν πραγματοποίησε δαπάνες που να σχετίζονται με την καταβολή είτε του ιδρυτικού κεφαλαίου, είτε των αναλογούντων σ ́αυτόν τελών απόρριψης απορριμμάτων, συνεπώς δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία, σε κάθε περίπτωση, εκδόθηκε πριν από το κρίσιμο χρονικό σημείο πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Δήμο, κατά το έτος 2011.(Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 296/2013) 

Κυριότερες Αλλαγές και διαφορές του ΠΔ 80/2016 και του ΠΔ 113/2010 

1. Αλλαγή στην απαιτούμενη χρονική στιγμή της έγκρισης της Ανάληψης Υποχρέωσης – Η έκδοση της ΑΥ διενεργείται μετά την εγκριτική απόφαση διενέργειας της δαπάνης. Στις δημόσιες συμβάσεις πριν την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης. 

2. Έχουν αντικατασταθεί οι αναφερόμενες στο Π.Δ. 113/10 διατάξεις του Ν. 2362/95, με τις αντίστοιχες του Ν. 4270/14 (όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4337/15) και ισχύουν σήμερα. 

3. Περιγράφονται με μεγαλύτερη ανάλυση και λεπτομέρεια οι διαδικασίες Ανάληψης Υποχρέωσης, Πράξεων ανατροπών (ανακλητικές αποφάσεις) τέλους χρήσης, και δεσμεύσεων με την έναρξη του οικονομικού έτους. (άρθρο 4) 

4. Όπου στο Π.Δ. 113/10 γινόταν αναφορά στις Οικονομικές Υπηρεσίες των ΦΓΚ, οι διατάξεις του Π.Δ. 80/16 αναφέρονται στον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), δίδοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στις υποχρεώσεις και στις ευθύνες αυτού, για την σύνταξη της Ανάληψης Υποχρέωσης. (άρθρα 7 & 11) 

Κυριότερες Αλλαγές και διαφορές του ΠΔ 80/2016 και του ΠΔ 113/2010 

5. Για δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως, η δέσμευση των σχετικών πιστώσεων διενεργείται αμέσως μετά την καθ ́οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους αυτών. (άρθρο 2 παρ. 3 και άρθρο 9 παρ. 4) 

6. Σε περίπτωση πληρωμής τόκων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού εξόφλησης ΧΕΠ της δαπάνης από την οποία απορρέουν οι τόκοι, εκδίδονται αυθημερόν. (άρθρο 2 παρ. 5) 

7. Επί της ανάληψης υποχρέωσης συντάσσεται παρά πόδας πράξη – βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου φορέα, περί α) ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του και β) δέσμευσης ισόποσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης. (άρθρο 3 παρ. 2) 

8. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο (2) αντίτυπα το «σχέδιο» της σχετικής απόφασης ανάληψης της υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούμενων στοιχείων την βεβαίωσή του, εφόσον: 

i.συντρέχουν οι οριζόμενες στο άρθρο 66 παρ. 2 του Ν. 4270/14 προϋποθέσεις 

ii. η δαπάνη είναι νόμιμη κατά την έννοια του άρθρου 91 παρ. 2β του Ν. 4270/14 

iii. η σχετική απόφαση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή 

iv. το αίτημα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης, προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγματοποίησης της δαπάνης. (άρθρο 4 παρ. 1α) 

Κυριότερες Αλλαγές και διαφορές του ΠΔ 80/2016 και του ΠΔ 113/2010 

9. Στο Μητρώο Δεσμεύσεων προστίθεται:- την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, τον αριθμό της και το ύψος του συμβατικό τιμήματος. (άρθρο 8 παρ. 2) 

10. Σύνταξη από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών, στις παρακάτω προθεσμίες (που αποστέλλονται στην Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣΔΑ, προκειμένου να τους υποβάλουν μετά επαλήθευση των στοιχείων αυτών στο ΓΛΚ):α. Μέσα στις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα «Περιληπτικό πίνακα» των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπροθέσμων οφειλών β. Την τελευταία ημέρα του επομένου μήνα από το μήνα αναφοράς, «Μηνιαία συνοπτική έκθεση», σχετικά με το ύψος των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων, τους λόγους για την εξέλιξή τους και σχετικές προτεινόμενες δράσεις για την μείωσή τους γ. την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς «Τριμηνιαίες Εκθέσεις» για την κατάσταση και τα προβλήματα που τυχόν υφίστανται στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων. (άρθρο 8 παρ. 3) 

11. Για πληρωμές που τακτοποιούνται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων (και μέχρι την έκδοση απόφασης ΥΠΟΙΚ), η εντολή πληρωμής (ΧΕΠ), επέχει και θέση ανάληψης υποχρέωσης. (άρθρο 9 παρ. 3) 

12. Ανάληψη υποχρέωσης για τις δαπάνες υπερωριακής κλπ εργασίας. (άρθρο 9 παρ. 5) – καταργήθηκε 

Κυριότερες Αλλαγές και διαφορές του ΠΔ 80/2016 και του ΠΔ 113/2010 

13. α. Καμιά διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δεν εκτελείται, εάν δεν βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης στα οικεία λογιστικά βιβλία β. Ατομική διοικητική πράξη που προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, δεν ισχύει εάν δεν αναγράφεται στο προοίμιο αυτής, ο αριθμός της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης γ. Διακηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις που συνάπτονται, είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών, η έκδοση ανάληψης υποχρέωσης. (άρθρο 12 παρ. 2) 

14. Για διορισμούς, προσλήψεις, εντάξεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και προαγωγές κάθε κατηγορίας προσωπικού που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες βεβαιώνουν την ύπαρξη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό, επί των σχετικών πράξεων. Χωρίς τη βεβαίωση επί της σχετικής πράξης, αυτή είναι άκυρη (άρθρο 12 παρ. 3 – 7) 

15. Έναρξη ισχύος Π.Δ. 80/2016 από την 1/1/2017, με εξαίρεση τις διατάξεις άρθρου 9 από την 5/8/2016 (άρθρο 15, σε συνδυασμό με το άρθρο 14). 

 

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου στο νέο νομοσχέδιο

Σύμφωνα με το άρθρο 38 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)του νέου νομοσχεδίου που βρίσκεται στο στάδιο της προδιαβούλευσης:

Διαβάστε Περισσότερα

Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ στο νέο νομοσχέδιο

Σύμφωνα με  το άρθρο 36 – Υποχρέωση χρήσης –Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις που βρίσκεται στος στάδιο της προδιαβούλευσης:

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικασίες Διενέργειας Προμηθειών

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα έγγραφα εις διπλούν - σύμφωνα με την ισχύουσα έως σήμερα διαδικασία- που θα πρέπει να περιέχονται στο φάκελο που εισέρχεται στο Τμήμα Προμηθειών είναι τα ακόλουθα εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων:

Διαβάστε Περισσότερα

Templates by BIGtheme NET