Διοικητικές προσφυγές και ένδικα βοηθήματα

Αρθρο: 47 

Ημ/νία: 23.03.2015

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (ΔΙΟΙΚ Δ) ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Αρθρο 6 κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 ν. 4210/2013

1. Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι η δημόσια αρχή α) αγνόησε την αίτησή του για παροχή πληροφοριών, λόγω παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη), ή β) απέρριψε την αίτησή του αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν μέρει) ή γ) απάντησε πλημμελώς ή δ) δεν αντιμετώπισε το αίτημά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, δικαιούται να ασκήσει: 1) Το δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω υπέρβασης των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη), ενώπιον των κατά νόμον αρμόδιων οργάνων. 2) Αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις. Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι ενδεχομένως ζημιώνονται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. 3) Ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον των κατά νόμον αρμόδιων οργάνων, για την τροποποίηση ή επανεξέταση των πράξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής.

2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση στον αιτούντα της απάντησης της δημόσιας αρχής ή από την ημερομηνία παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 3 του άρθρου 44 (έμμεση απόρριψη).

3. Πριν από την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, το κατά νόμον αρμόδιο όργανο του ΥΔΜΗΔ ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να ζητά τη γνώμη της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επί θεμάτων ουσίας της ενδικοφανούς προσφυγής. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου επί της ενδικοφανούς προσφυγής γνωστοποιείται στον προσφεύγοντα μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την άσκησή της.

4. Οι αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου επί των ενδικοφανών προσφυγών κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία για Διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος υποκεφαλαίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 παρ. 2 της κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/2006 (Β'327).

5. Κατά της απόφασης του αρμόδιου οργάνου επί της ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 45 ημερών, η προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ασκείται κατά της τεκμαιρόμενης, από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.

6. Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι δεσμευτικές για τη δημόσια αρχή που κατέχει την πληροφορία, με την έννοια ότι η εν λόγω αρχή υποχρεούται στην εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων σχετικά με την παροχή της αιτηθείσας πληροφορίας την οποία άμεσα ή έμμεσα είχε αρχικά απορρίψει.

ΝΟΜΟΣ 4369/16 Διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4369
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Με προεδρικό διάταγμα του 2015, κωδικοποιήθηκαν διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης των πολιτών σε πληροφορίες φορέων του Δημοσίου. Δείτε πιο κάτω τα κυριότερα σημεία του ΠΔ 28/2015. Όλο το διάταγμα μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Templates by BIGtheme NET