Τι αλλάζει στον 4412

Τι αλλαζει στον 4412

Με ενημερωτικό σημείωμα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρει ότι κλήθηκε να χειριστεί ένα εξαιρετικά δύσκολο κι απαιτητικό θέμα, με πλήρη σεβασμό στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. 

Βασικός μας στόχος ήταν ένας λέει το Υπουργείο:

Να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μια σειρά από καίριες αλλαγές στο νόμο 4412 – ένας νόμος που επί ΣΥΡΙΖΑ τροποποιήθηκε 385 φορές – και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ώστε τα έργα να προχωρούν με ταχύτητα, διαφάνεια και – κυρίως – με αποτελεσματικότητα.

Τα 10 καινοτόμα σημεία του Νομοσχεδίου:

 1. Ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό, τι ισχύει σήμερα.
  Αυτός ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασική αρχή τη μετατόπιση της ευθύνης των μελετών στον Ανάδοχο.
 2. Ταχύτερη εκκίνηση της δημοπράτησης έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα.
  Στα μεγάλα έργα προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις για την ταχύτερη δημοπράτησή τους.
 3. Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρωσής τους, κάτι που είχε επισημανθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Με τις νέες προβλέψεις, θα πρέπει να αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των προσφορών που υποβλήθηκαν.
  Η αιτιολόγηση αυτή θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης, που δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
  Ταυτόχρονα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπολογίζεται πλέον επί αρχικού προϋπολογισμού δημοπράτησης και όχι επί της αξίας της σύμβασης.
  Ενώ αποδεσμεύεται η εγγύηση προκαταβολής από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, στην περίπτωση που χορηγείται και οφείλει ο ανάδοχος να προσκομίζει πρόσθετη εγγυητική για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής.
 4. Θεσμοθετείται η ιδιωτική επίβλεψη έργων και μελετών, δηλαδή η δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί επίβλεψη εκτός από την Υπηρεσία και από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις. Ιδιαίτερα για τις μελέτες θα μπορούν να προσλαμβάνονται ιδιώτες εξειδικευμένοι μηχανικοί (checkers) στο στάδιο της παραλαβής.
 5. Μετατροπή του συστήματος παρακολούθησης των έργων από ελεγκτικό – που είναι σήμερα – σε δηλωτικό.
  Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;
  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απαλλάσσεται από περιττές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις που πολλές φορές οδηγούσαν στην αυτοδίκαιη επέλευση δυσμενών αποτελεσμάτων για το δημόσιο.
  Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο γίνεται πλέον κανόνας που συνοδεύεται με αυξημένη ευθύνη ως προς την ακρίβεια αυτών.
  Με τον νέο τρόπο θα διευκολύνονται οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου, κι έτσι θα επιταχυνθούν οι πληρωμές των λογαριασμών.
 6. Θεσμοθετείται – για έργα προϋπολογισμού άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ – η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης.
  Προκειμένου για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου.
  Επίσης εισάγεται ο θεσμός του φιλικού διακανονισμού ως δυνατότητα επίλυσης των διαφορών πριν την προσφυγή στη διαιτησία.
 7. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός, η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς καθιερώνεται η υποχρεωτική τήρηση από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού ημερολογίου του έργου σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης.
  Το ηλεκτρονικό αυτό ημερολόγιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου, με στόχο την επιτάχυνση ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο έργο και την επίλυση των όποιων διαφωνιών, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις.
 8. Καταπολεμούνται οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των έργων αφού στις διακηρύξεις για έργα εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης κινήτρου – πριμ πρόσθετης αμοιβής ίσης έως 5% της συμβατικής δαπάνης για παράδοση έργων νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία.
  Ταυτόχρονα δίνεται βάρος και στην ποιοτικότερη υλοποίηση των μελετών και των έργων, αφού καθιερώνεται πλέον αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μετά την πάροδο 24 μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου για συμβάσεις μελετών και αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης στα πέντε έτη για τα έργα.
 9. Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών, που επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των διαγωνισμών.
  Την ίδια στιγμή, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μπορούν να διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του έργου.
 10. Προχωρά η ίδρυση Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
  Γίνεται σαφές πως το νέο θεσμικό πλαίσιο που εισάγει η κυβέρνηση θα συμβάλει καταλυτικά και στην κατασκευή ποιοτικότερων έργων, και στη σύντμηση του σημερινού χρόνου εκτέλεσης, αλλά και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ αναδόχου και Δημοσίου, αμβλύνοντας τα σημεία της εκείνα, που αποτελούσαν για πολλά χρόνια σημεία τριβής μεταξύ τους.

10 Βασικές μεταρρυθμίσεις που εισάγονται με την τροποποίηση του Ν. 4412/16:

 1. Ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων αμεσότερα απ’ ό,τι ισχύει σήμερα, παράλληλα με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ανακήρυξη αναδόχου, υπό τον όρο οι εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι να μην μεταβάλλουν ουσιωδώς το αντικείμενο του έργου. Βασική αρχή του συγκεκριμένου τρόπου ανάθεσης αποτελεί η μετατόπιση της ευθύνης των μελετών στον Ανάδοχο.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση: με το άρθρο 16, τροποποιείται το άρθρο 50 του ν.4412)
  Ενισχύοντας το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή επιτυγχάνουμε στην πραγματικότητα να καλύψουμε το κενό που εμφανίζεται, σχεδόν πάντα, ανάμεσα στις εγκεκριμένες μελέτες και στην πραγματικότητα που καλείται ο εκάστοτε εργολάβος να αντιμετωπίσει. Μεγάλα σφάλματα προμετρήσεων, ανεφάρμοστες τεχνικές λύσεις, αστοχίες λόγω κακής διερεύνησης των επί τόπου συνθηκών (πτωχές γεωτεχνικά έρευνες), είναι τα πιο συχνά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται κατά την κατασκευή έργων και οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις και ακριβότερα έργα αφού οι συμπληρωματικές συμβάσεις έχουν γίνει κανόνας, αντί για εξαίρεση. Με την ενίσχυση του συστήματος Μελέτη-Κατασκευή ο εργολάβος αναλαμβάνει μέρος της ευθύνης, αφού το τελικό στάδιο της μελέτης (οριστικές μελέτες) συνυπογράφεται και από εκείνον. 
 2. Η δημοπράτηση έργων ειδικής σημασίας για την οικονομία της χώρας, έργων δηλαδή που είναι ενταγμένα στο άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, θα μπορεί να εκκινεί γρηγορότερα απ’ ό, τι ίσχυε έως και σήμερα. Στα μεγάλα έργα προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις ιδιωτικές επενδύσεις για την ταχύτερη δημοπράτησή τους.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση:
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση, αντιμετωπίζονται παθογένειες ετών που καθυστερούσαν την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως τα μεγάλα έργα των αυτοκινητοδρόμων, που αποτελούν κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη της χώρας. Επίσης, στοχεύει στη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, με τη κατάλληλη διαμόρφωση ενός φιλικού περιβάλλοντος, ώστε να λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην επιτάχυνση των επιδιωκόμενων ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας. 
 3. Αντιμετώπιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στα έργα, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία ολοκλήρωσής τους. Το γεγονός αυτό μάλιστα είχε επισημανθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο εξής θα πρέπει να αιτιολογείται όποια προσφορά έχει απόκλιση μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο της έκπτωσης, του συνόλου των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν. Η αιτιολόγηση θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης, που δεν μπορεί να μεταβληθεί καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ταυτόχρονα η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπολογίζεται πλέον επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου και όχι επί της τελικής αξίας της σύμβασης.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση:
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση, αποφεύγονται φαινόμενα που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με την αποδεδειγμένη αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων, λόγω υπερβολικών εκπτώσεων από αναδόχους που ως συνέπεια έχει την απώλεια της αξιοπιστίας του κράτους απέναντι στη κοινωνία για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεσή τους. Για τη μεγαλύτερη εξασφάλιση του Δημοσίου έναντι του παραπάνω κινδύνου, θεσπίζεται ο υπολογισμός της εγγύησης καλής εκτέλεσης επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης των έργων, όπου έμμεσα επιτυγχάνεται η αύξηση του ποσού των εγγυητικών επιστολών, που μέχρι σήμερα το Δημόσιο παρακράτουσε ως εχέγγυο για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτών.
 4. Θεσμοθετείται η ιδιωτική επίβλεψη έργων και μελετών, δηλαδή η δυνατότητα να μπορεί να ασκηθεί επίβλεψη εκτός από την Υπηρεσία και από πιστοποιημένο ιδιωτικό φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις. Ιδιαίτερα για τις μελέτες θα μπορούν να προσλαμβάνονται ιδιώτες εξειδικευμένοι μηχανικοί (checkers) στο στάδιο της παραλαβής.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση:
  Μετά από μια δεκαετία κρίσης , ο Δημόσιος Τομέας αδυνατεί συχνά να ανταποκριθεί στην συστηματική και ορθή παρακολούθηση των έργων με αποτέλεσμα είτε να ανακαλύπτονται κακοτεχνίες, χρόνια μετά την παράδοση έργων, είτε το συχνό επίσης φαινόμενο της δήλωσης αδυναμίας από πλευράς Υπηρεσιών και η συνεχής ανάγκη για σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με Περιφέρειες ή Υπουργεία προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε υπερσυσσώρευση έργων σε ορισμένους φορείς με τις όποιες καθυστερήσεις αυτό συνεπάγεται. Σε ότι αφορά το κομμάτι των μελετών, εκεί οι εξελίξεις της επιστήμης απαιτούν πολλές φορές εξειδικευμένες γνώσεις που πολλές φορές οι Τεχνικές Υπηρεσίες είτε των ΟΤΑ, είτε των Υπουργείων, δεν διαθέτουν. Παρατηρείται συχνά χαμηλό επίπεδο εγκεκριμένων μελετών, γιατί απλούστατα οι υπηρεσίες αδυνατούν να ελέγξουν πραγματικά τις παραδοθείσες μελέτες είτε λόγω έλλειψης επιστημονικής επάρκειας είτε λόγω ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό, πράγμα που με τη σειρά του οδηγεί σε νέες καθυστερήσεις και προβλήματα. Η ιδιωτική επίβλεψη έρχεται να λύσει τα χέρια σε οποιοδήποτε φορέα θέλει να σχεδιάσει και να εκτελέσει οποιοδήποτε απαιτητικό ή μή έργο χωρίς προβλήματα, έντεχνα και έγκαιρα με ένα μικρό επιπλέον κόστος.
 5. Το σύστημα παρακολούθησης των έργων μετατρέπεται σε δηλωτικό, από ελεγκτικό όπως ισχύει σήμερα. Σκοπός είναι να διευκολύνονται οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσμενή αποτελέσματα για το Δημόσιο, λόγω αυτοδίκαιων εγκρίσεων. Η υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο γίνεται πλέον κανόνας και συνοδεύεται με αυξημένη ευθύνη ως προς την αλήθεια αυτών, με στόχο να επιταχυνθεί η πληρωμή των λογαριασμών.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση:
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση, προσπαθούμε να ανατρέψουμε τις στερεοτυπικές επικρατούσες μέχρι σήμερα αντιλήψεις που ήθελαν το αντισυμβαλλόμενο μέρος του Δημοσίου, να θεωρείται ως αφερέγγυο για την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων. Αντιθέτως, έχοντας ως σημείο αναφοράς την εμπέδωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών, μετατρέπουμε το σύστημα παρακολούθησης των έργων σε δηλωτικό, προσβλέποντας στην επιτάχυνση των διαδικασιών που είχε παρατηρηθεί ότι κωλυσιεργούσαν την εξέλιξη των έργων. Παράλληλα δημιουργείται ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει όλους τους αναγκαίους μηχανισμούς, από πλευράς του Δημοσίου, για τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων.
 6. Θεσμοθετείται για έργα προϋπολογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, η δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης. Για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Επίσης παρέχεται πλέον η δυνατότητα του φιλικού διακανονισμού ως ένα στάδιο πριν την χρήση της διαιτησίας.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση:
  Με την εισαγωγή των θεσμών της διαιτησίας αλλά και του φιλικού διακανονισμού, επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της έννομης προστασίας, αφού είναι κοινώς παραδεκτό ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι καθυστερήσεις που μπορούσαν να δημιουργηθούν σε έργα που παρουσίαζαν νομική εμπλοκή, ήταν πολύ σημαντικές και πολλές φορές καθοριστικές για την έκβαση των έργων. 
 7. Προωθείται ο εκσυγχρονισμός, η ψηφιοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών. Ειδικότερα, καθιερώνεται η υποχρεωτική τήρηση από τον ανάδοχο ηλεκτρονικού ημερολογίου του έργου, σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας χρήσης. Το ηλεκτρονικό ημερολόγιο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου, με στόχο την επιτάχυνση ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στο έργο και την επίλυση οιωνδήποτε διαφωνιών χωρίς χρονικές καθυστερήσεις. Επίσης θεσπίζεται η παραλαβή των έργων σε ένα στάδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση
  Με την εισαγωγή των νέων διαδικασιών επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας που αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα. Εκσυγχρονίζοντας θεσμοθετημένες διαδικασίες, δίνεται η δυνατότητα της απομακρυσμένης ενημέρωσης του ημερολογίου του εκάστοτε έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτηθεί. Με την παραλαβή του έργου σε ένα στάδιο αποφεύγονται οι χρονοβόρες διαδικασίες που προβλέπονταν με τον προηγούμενο νόμο χωρίς το Δημόσιο να απεμπολεί κανένα εκ των δικαιωμάτών του.
 8. Καταπολεμούνται οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των έργων αφού στις διακηρύξεις για έργα εκτιμώμενης αξίας σύμβασης μεγαλύτερης του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, παρέχεται η δυνατότητα πρόβλεψης κινήτρου – πριμ πρόσθετης αμοιβής ίσης έως 5% της συμβατικής δαπάνης για παράδοση έργων νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία. Ταυτόχρονα δίνεται βάρος και στην ποιοτικότερη υλοποίηση των μελετών και των έργων, αφού καθιερώνεται πλέον αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μετά την πάροδο 24 μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου για συμβάσεις μελετών και αυξάνεται ο χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης στα πέντε έτη για τα έργα.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση:
  Με τις προτεινόμενες αλλαγές, κινητροδοτείται η ταχύτερη παράδοση σημαντικών υποδομών, έντεχνα και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές. Έτσι, αποσκοπείται η επίτευξη του διττού διακηρυγμένου στόχου για ποιοτικότερα έργα και έγκαιρες παραδόσεις. Αν το δίπτυχο αυτό όντως επιτευχθεί, η διατάξεις αυτές θα έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του Κράτους και δίνοντας επιπλέον αντίκρισμα στους κόπους των Ελλήνων πολιτών. 
 9. Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών, που επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των διαγωνισμών. Την ίδια στιγμή, καθίσταται υποχρεωτική η ανάρτηση της μελέτης του έργου πριν την προκήρυξή του, ώστε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να μπορούν να διαμορφώνουν πληρέστερη εικόνα του έργου.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση: 
  Η διάταξη των κληρώσεων εισήχθη με την λογική της ενίσχυσης της διαφάνειας, αλλά τελικά δεν λειτούργησε αφού καλούνταν να συμμετάσχουν σε πολύωρες συνεδριάσεις επιτροπών άτομα από άλλους οργανισμούς χωρίς καμία γνώση του αντικειμένου που είχε δημοπρατηθεί με αποτέλεσμα τις αραιές συνεδριάσεις, καθυστερήσεις και προβληματικά πρακτικά διαγωνισμών. Παρεμβαίνουμε έτσι ώστε να επιστρέψει η αρμοδιότητα συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμών από άτομα της υπηρεσίας που δημοπρατεί το έργο έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Άλλωστε, το αδιάβλητο των διαδικασιών και η αντικειμενικότητα των πρακτικών των διαγωνισμών διασφαλίζεται από την ισχύουσα διάταξη για εξέταση των ενστάσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών και όχι από την επιτροπή διαγωνισμού όπως γινόταν παλαιότερα. Επίσης με την υποχρεωτική ανάρτηση των μελετών πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού, αντιμετωπίζονται ριζικά οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων λόγω αστοχιών μελέτης.
 10. Προχωρά η ίδρυση Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
  Παράδειγμα-Επεξήγηση:
  Με τη δημιουργία του νέου θεσμικού πλαισίου διασφαλίζεται η ενοποιημένη διαχείριση ως προς την τεχνική και οικονομική διαχείριση των δημοσίων έργων, αποφεύγοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος που επέτρεψαν διαφοροποιήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμολόγηση, ομοειδών έργων.

Πλατεία αποτέλεσμα μιας πολύ κακής μελέτης και σύμβασης

Χαρακτηριστική περίπτωση κακής δημόσιας σύμβασης η ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως στο Χολαργό. Όχι μόνο στο σχεδιασμό αλλά και στο αποτέλεσμα.

Κατ΄αρχήν το έργο καταταλαιπώρησε τους περίοικους από τη σκόνη και ενώ έπρεπε να τελειώσει σε έξι μήνες τέλειωσε σε δύο χρόνια. Ετσι ακόμη και όταν παραλήφθηκε είχε ήδη δημιουργήσει πολύ αρνητική διάθεση στους χρήστες.

 

Υστερα επιβεβαιώθηκαν τα όσο είχαν σημειώσει εξ΄αρχής οι χρήστες και δεν εισακούστηκαν. Πολύ τσιμέντο. Αβίωτη η πλατεία το καλοκαίρι. Ελάχιστη η σκιά και μεγάλες οι θερμοκρασίες και για την γειτονιά.

 

Και μετά από όλα αυτά όταν το έργο παραδόθηκε στους χρήστες ξεκίνησαν τα post στο facebook. Βίδες που είχαν μείνει εκτεθειμένες, τεράστιες διαρροές νερού, το συντριβάνι που καίει ρεύμα και ξοδεύει νερό όλο το χρόνο με πολύ μικρή και περιορισμένη χρησιμότητα ανάλογα με την σπατάλη. Ο χλοοτάπητας ξεράθηκε αμέσως. Εμειναν εκτεθειμένες διάφορες απολήξεις. Οι ράμπες των ΑμεΑ εντελώς ακατάλληλες. Το παρκέ που ήταν ούτως ή άλλως άστοχο και ακατάλληλο ξηλώθηκε από τις πρώτες ημέρες.

 

Μια πλατεία που την πρώτη μέρα μέσα από φωτογραφίες παρουσιάστηκε φαντασμαγορική από την δεύτερη άρχισε να απομυθοποιείται και σε έξι μήνες αποτελούσε αποκρουστική εικόνα.

 

Δείτε το post του Δημάρχου την πρώτη ημέρα

https://www.facebook.com/iliasapostolopoulos1976/posts/10158704834676941

 

Και στην συνέχεια δείτε και τα post που ακολούθησαν

https://www.facebook.com/groups/1577504995893781/permalink/2683952275249042/

 

https://www.facebook.com/groups/360233214903543/permalink/743405939919600/

 

https://www.facebook.com/groups/360233214903543/permalink/765998740993653/

 

https://www.facebook.com/haris.kougioumtzopoulos/posts/10223222959550265

 

https://www.facebook.com/menoumeholargo/posts/1754038198098417

 

https://www.facebook.com/MYxolargos/posts/1899847960156192

Η Amazon έρχεται στην Ελλάδα

Η Amazon Web Services, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, προχώρησε σε επένδυση στην χώρα μας δημιουργώντας μια διαδικτυακή τοποθεσία υπολογιστικού νέφους, υπό την επωνυμία "Amazon Cloud Front Edge", η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της ενώνοντας την Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη στο παγκόσμιο δίκτυο της Amazon Web Services.

Σε αυτό το πλαίσιο συναντήθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης με υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας. Ο κ. Πιερρακάκης σε δήλωσή του τόνισε ότι «η επένδυση της Amazon Web Services στην Ελλάδα σηματοδοτεί την αυξανόμενη σημασία της χώρας ως περιφερειακού κόμβου στην παγκόσμια τεχνολογική αγορά. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας υπογραμμίζει πως η Ελλάδα είναι ανοιχτή για νέες επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας και των υποδομών καθώς και τη σημασία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing) στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Από την πλευρά του ο Cameron Brooks, διευθυντής του "Public Sector Europe της Amazon Web Services" επεσήμανε ότι «για πολλά χρόνια είχαμε μια ισχυρή και συνεχώς αυξανόμενη κοινότητα πελατών στην Ελλάδα. Από (νεοφυείς επιχειρήσεις) start ups μέχρι μεγάλες και εδραιωμένες εταιρείες αλλά και τον δημόσιο τομέα, οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τεχνολογίες μας ώστε να καινοτομούν για το συμφέρον των δικών τους πελατών. Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη για τη συνεργασία τους, κάνοντας το επόμενο βήμα για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας».

Να σημειώσουμε ότι μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης παρέχονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας Amazon CloudFront, Lambda@Edge, AWS Shield και AWS WAF στην χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, βελτιώνοντας περισσότερο από 50% για τους Έλληνες καταναλωτές την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση σε online υπηρεσίες και περιεχόμενο.

 

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Amazon Web Services, με έμφαση στη συνεργασία των δύο μερών στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των ψηφιακών υποδομών και καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της χώρας. Προγράμματα όπως το Cloudstart, AWS Educate και AWS Activate θα βοηθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου αλλά και το startup οικοσύστημα της χώρας.

Στη συνάντηση με το κλιμάκιο υψηλόβαθμων στελεχών της Amazon Web Services ήταν παρών ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Πηγή:3.2.2020 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

 

Σε διαβούλευση η εθνική στρατηγική δημοσίων συμβάσεων 2021-2025

Τέθηκε σε διαβούλευση το προσχέδιο Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Εθνική Στρατηγική 2021-2025.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την 31/12/2020.

Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τον Ιανουάριο του 2017 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης της Τρέχουσας Εθνικής Στρατηγικής (2016-2020), σε συνέχεια σχετικής πρότασης που κατάρτισε και κατέθεσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.
Σήμερα και πριν τη λήξη του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης του εγκριθέντος ως άνω Σχεδίου, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. καταθέτει προς διαβούλευση αναμορφωμένο προσχέδιο Σχεδίου Δράσης για τη Νέα Εθνική Στρατηγική 2021-2025. Το Προσχέδιο αυτό προέκυψε μετά από μία σειρά συντονισμένων εργασιών και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των εμπλεκομένων Υπουργείων και δομήθηκε, κατά το πρότυπο του Τρέχοντος, επί τεσσάρων πυλώνων που συνέχονται με:
το θεσμικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,
τις ψηφιακά πλήρεις και ολοκληρωμένες διαδικασίες,
τους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους και την υλοποίηση πολιτικών μέσω των δημοσίων συμβάσεων και
τη διακυβέρνηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω Πυλώνες εξειδικεύονται σε πρώτο ή/και δεύτερο επίπεδο στρατηγικών κατευθύνσεων και οι στρατηγικές κατευθύνσεις, περαιτέρω, σε δράσεις.

Στο παρόν παραδοτέο περιλαμβάνονται 89 συνολικά δράσεις, για τις οποίες, στην παρούσα φάση, δεν έχει γίνει αυστηρός χρονοπρογραμματισμός, δεδομένου ότι αυτός θα προσδιοριστεί κατά το στάδιο της οριστικοποίησης του Σχεδίου, μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι η διαβούλευση του σχεδίου θα διαρκέσει έως την 31/12/2020.
Σχόλια και παρατηρήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Στην σελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ μπορείτε να βρείτε το προσχέδιο
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-eaadhsy/m-diavouleuseis/583-diavoulefsi-epi-tou-proschediou-schediou-drasis-tis-neas-ethnikis-stratigikis-dimosion-symvaseon-2021-2025

Τα σώματα επιθεωρητών πέρασαναν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019 (Α ‘133), ο οποίος στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Η ΕΑΔ έχει αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (ΓΕΔΔ, ΣΕΕΔΔ, ΣΕΥΥΠ, ΣΕΔΕ, ΣΕΕΜΕ) και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΑΔ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aead.gr

Διάλογος στο facebook για την ανθεκτικότητα δρόμους στην Αργιθέα

ΖΩ Στοτετράγωνο 800.000 ευρώ περίσσεψαν στο κράτος για τις καταστροφές στην Αργιθέα... Ανέκαθεν κοστολογούνταν φτηνά η ζωή και οι περιουσίες των ανθρώπων στην Αργιθέα, σ αυτή την πανέμορφη γωνιά της Καρδίτσας, που αν υπήρχε κράτος θα ήταν η Ελβετία της Ελλάδας. Δυστυχώς είναι ένας κατεστραμμένος, εγκαταλειμμένος τόπος, που εξακολουθεί να κοστολογείται φτηνά. Τελευταίο παράδειγμα η πρόσφατη, χωρίς προηγούμενο κακοκαιρία, και το χάλι που επεσώρευσε με τους κομμένους δρόμους και τις γέφυρες, τη βίαιη άλωση οργανωμένων παρεμβάσεων δεκαετιών (γύρευε βέβαια πόσο οργανωμένων...) Λοιπόν, πόσο κοστολογήθηκε από τους μανδαρίνους των Αθηνών αυτό το χάλι που διεκτραγωγήθηκε στα social media από τους απανταχού Αργιθεάτες και συνάντησε αυθόρμητη συμπαράσταση από όλους τους Έλληνες; Μόλις 800000 (οκτακόσιες χιλιάδες) ευρώ.... Τι να πεις; Ότι είναι αστείοι; Κάποτε ο μακαρίτης Ράλλης, επισκεπτόμενος την Καρδίτσα ως πρωθυπουργός, πρότεινε στους εκπροσώπους της Αργιθέας που ζητούσαν οδική πρόσβαση (ναι, το 1980 δεν υπήρχε ακόμη δρόμος), να τους δώσει το κράτος κτήματα στον κάμπο και να κατεβούν να ζήσουν εκεί, γιατί ο δρόμος ήταν μια πολύ ακριβή υπόθεση... Μήπως ξαναγυρίσαμε εκεί; MP: Ότι είναι αστείοι...ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ. ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΙΣΟΒΙΑ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ... JK: Τι λες ρε Μιχάλη !!! Εδω ο άλλος έφτιαξε μια παιδικη χαρά , μετα απο ένα χρονο διαλυθηκε και αντι να τα βαλουμε με τον εργολάβο και τις τεχνικες υπηρεσιες του δημου που έβγαλαν τις προδιαγραφες και παρελαβαν το εργο τα βαζουμε με τους εκλεγμενους δήμαρχους που σημερα ειναι και αυριο δεν ειναι
Templates by BIGtheme NET

User Friendly

We provide a number of helpful apps.

Water Monitor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Wi-Fi Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Eco Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Energy Statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Remote Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Running Tasks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.