Πώς οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις λειτουργούν για το Green Deal.

Mariya Pelovska

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε παρακαλώ να περιγράψετε τον εαυτό σας και θα μπορούσατε να περιγράψετε και την εμπειρία σας με τις δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό εργαλείο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το όνομά μου είναι Mariya Pelovska, εργάζομαι ως Νομικός και υπεύθυνη πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο τομέας εμπειρογνωμοσύνης μου εστιάζεται στην αειφόρο πολιτική δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς πιστεύετε ότι οι στρατηγικές δημοσίων συμβάσεων μπορούν να συμβάλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο δημόσιος τομέας μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επιτάχυνση της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Οι αναθέτουσες αρχές, διαχειρίζονται το 14% του προ-Covid ΑΕΠ της ΕΕ (περίπου 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως) και είναι βασικοί επενδυτές σε κρίσιμους τομείς για το κλίμα και το περιβάλλον, όπως η κινητικότητα, τα κτίρια και οι υποδομές. Οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις βοηθούν τις δημόσιες αρχές να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων της αειφόρου ανάπτυξης (δηλαδή οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής) κατά την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών ή έργων σε όλα τα στάδια μιας δράσης και να προωθήσουν της ενιαία αγορά με βιώσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη το βάρος των δημοσίων συμβάσεων στην οικονομία της ΕΕ και τις δυνατότητές της να υποστηρίξει την πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη, η Επιτροπή υποστηρίζει τις εθνικές αρχές ώστε να ζητούν συστηματικά όρους βιωσιμότητας στις διαδικασίες υποβολής των προσφορών. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία ζήτησης για πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανατίθενται δημόσιες συμβάσεις βάσει μιας μεθοδολογίας κοστολόγησης κύκλου ζωής, καθώς αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποια μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία του Urban Agenda Partnership στις καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις που θα βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές να επιτύχουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η δημιουργία και η λειτουργία μιας κοινότητας πρακτικών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως το Urban Agenda Partnership, ενισχύει την υιοθέτηση στρατηγικών / βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων από μεγαλύτερο αριθμό αναθετουσών αρχών σε επίπεδο ΕΕ. Δημιουργεί την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, να βρουν λύσεις και να επιτύχουν κοινούς στόχους.

Kestutis Sadauskas

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Μπορείτε παρακαλώ να περιγραψετε τον εαυτό σας και την εμπειρία σας με τις δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό εργαλείο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Είμαι ο Kestutis Sadauskas, διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG ENV). Είμαι επικεφαλής της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη. Η βασική δραστηριότητα της ομάδας είναι να υποστηρίξει τη μετατροπή της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια πράσινη οικονομία που χρησιμοποιεί τους πόρους της αποτελεσματικά και αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τη σπατάλη των πόρων. Ένας από τους βασικούς τομείς για να γίνει αυτό, είναι οι δημόσιες συμβάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Πώς πιστεύετε ότι οι στρατηγικές δημοσίων συμβάσεων μπορούν να συμβάλουν στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι δημόσιες αρχές της Ευρώπης είναι σημαντικοί καταναλωτές. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη για να επιλέξουν φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά, υπηρεσίες και έργα, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Μέσω των πράσινων δημοσίων συμβάσεων, οι δημόσιες αρχές όχι μόνο μπορούν να επιτύχουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και να δώσουν ένα παράδειγμα σε ιδιώτες καταναλωτές και επαγγελματίες ώστε να τους ευαισθητοποιήσουν τα περιβαλλοντικά θέματα.
Με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή αποφάσισε να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό των πράσινων δημόσιων συμβάσεων, για να προτείνει ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις στον κομμάτι της νομοθεσία. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ. Ένα πρώτο παράδειγμα είναι ότι θα εγκριθεί σύντομα ως πρόταση της Επιτροπής ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τις μπαταρίες
Άλλα παραδείγματα θα έρθουν τους επόμενους μήνες, όπως η πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμβάλουν στις δημόσιες διαβουλεύσεις που προβλέπονται στη διαδικασία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της ικανότητας μέσω της καθοδήγησης, της εκπαίδευσης και της διάδοσης ορθών πρακτικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποια μπορεί να είναι η προστιθέμενη αξία του Urban Agenda Partnership για τις καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις που θα βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές να επιτύχουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η δικτύωση και η συνέπεια σε διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης είναι βασικές πτυχές για την επιτάχυνση της μετάβασης σε πιο βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις και το Urban Agenda Partnership είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη. Επιπλέον, η Σύμπραξη μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε ορισμένους από τους τομείς που χρειάζονται ακόμη βελτιώσεις, όπως οι νομικές πτυχές που σχετίζονται με την ένταξη κριτηρίων αειφορίας σε δημόσιες προσφορές και τη χρήση ετικετών ή την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ E-LEARNING

Το Urban Agenda Partnership για τις Καινοτόμες και Υπεύθυνες Δημόσιες Συμβάσεις έβγαλε 7 δράσεις – οδηγίες, εργαλειοθήκες και εγχειρίδια. 

Για να γίνουν αυτά τα παραδοτέα φιλικά προς το χρήστη, αναπτύχθηκε μια διαδραστική ενότητα E-Learning. Αυτή η ενότητα E-Learning παρέχει πληροφορίες σχετικά με: 

  • Πώς να δημιουργήσετε στρατηγική προμηθειών στον οργανισμό σας; 
  • Πώς να προωθήσετε την κυκλική οικονομία χρησιμοποιώντας δημόσιες συμβάσεις 
  • Πώς να μετρήσετε τον αντίκτυπο των δαπανών; 
  • Πώς να δημιουργήσετε έναν Broker προμηθειών καινοτομίας; 
  • Πώς να δημιουργήσετε Κέντρο Τοπικής Συνεργασίας για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπιεριών σχετικά με τις καινοτόμες και υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις; 
  • Πού θα βρείτε Funds; 
  • Ποιες είναι οι νόμιμες διαδικασίες και τα μέσα προμηθειών, όταν πρόκειται για πιο καινοτόμων και βιώσιμες συμβάσεις; 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ενότητα E-Learning δωρεάν. 
Μπορείτε να βρείτε την ενότητα E-Learning χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://uapp.maester.com/

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 – 12:00 (CET) διοργανώνεται ένα διαδικτυακό σεμινάριο για την ενότητα E-Learning. Για να συμμετάσχετε σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα γίνει δημοσίευση του link στη σελίδα δημόσιων συμβάσεων του ιστότοπου Futurium και μέσω άλλων (κοινωνικών) μέσων. Για ερωτήσεις στείλτε ένα email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αν θέλατε να δείτε την καταγεγραμμένη συνεδρία «Green Deal? Achieve it through Procurement!» Μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://euregionsweek2020-video.eu/video/green-deal-achieve-it-through-procurement

Ολο το News Letter μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

 

User Friendly

We provide a number of helpful apps.

Water Monitor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Wi-Fi Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Eco Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Energy Statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Remote Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Running Tasks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.