Οδηγός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για catering και αυτόματους πωλητές

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα προτεινόμενα κριτήρια GPP (Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων) της ΕΕ για τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και τους αυτόματους πωλητές. Η χρήση αυτών των κριτηρίων έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτόν τον τομέα της αγοράς. Μερικοί από τους βασικούς στόχους αυτού του συνόλου κριτηρίων της ΕΕ για τις Π.Δ.Σ. είναι οι εξής:

 

Αύξηση του μεριδίου των βιολογικών προϊόντων.

Αποφυγή της κατανάλωσης ψαριών και προϊόντων θαλάσσης από εξαντλημένα αποθέματα (προς εξαφάνιση).

Προώθηση αυξημένης προσφοράς σε φυτικά μενού.

Αποφυγή αποβλήτων τροφίμων και βελτίωση της συνολικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Αποφυγή προϊόντων συσκευασίας μίας χρήσης.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κουζίνες και τους αυτόματους πωλητές.

Μείωση της κατανάλωσης νερού στις κουζίνες.

 

Τα κριτήρια των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της ΕΕ (GPP) έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές να αγοράζουν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν το κρίνει σκόπιμο η αρμόδια αρχή, να μπορεί να τα ενσωματώσει με ευκολία (εν μέρει ή πλήρως) στα έγγραφα ενός διαγωνισμού. Πριν από τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι δημόσιες αρχές καλούνται να ελέγξουν τη διαθέσιμη προσφορά για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τα έργα που σχεδιάζουν να αγοράσουν στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται. Η Ε.Ε. εξέδοσε οδηγό όπου απαριθμούνται τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ που έχουν αναπτυχθεί για την ομάδα προϊόντων τροφίμων, υπηρεσιών εστίασης και αυτόματων πωλητών. Μια συνοδευτική τεχνική έκθεση παρέχει το πλήρες σκεπτικό για την επιλογή αυτών των κριτηρίων και παρέχει αναφορές για περαιτέρω πληροφορίες.

Η ομάδα προϊόντων χωρίζεται σε τρία μέρη - προμήθεια τροφίμων, υπηρεσίες τροφοδοσίας και μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

Τα κριτήρια χωρίζονται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης συμβάσεων. Τα κριτήρια είναι δύο τύπων:

1) Βασικά κριτήρια - τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΠΔΣ, εστιάζοντας στον κύριο τομέα ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος και αποσκοπούν στη συγκράτηση στο ελάχιστο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

2) Συνολικά κριτήρια - τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερες πτυχές ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προς χρήση από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη των στόχων για το περιβάλλον και την καινοτομία.

 

Δείτε εδώ τον οδηγό για τα νέα κριτήρια προς το παρόν στα αγγλικά. θα ακολουθήσουν σύντομα οι άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf

 

Ο πόλεμος των εργολαβικών εντάσεων στοιχίζει πλέον ακριβά!

Αναδημοσίευση του άρθρου του Ζήση Παπασταμάτη το οποίο αποτελεί απόσπασμα του βιβλίο του με τίτλο «Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Πρότυπος οδηγός με τον Νόμο 4412/2016 (Επικαιροποίηση 2019)» (Εκδόσεις Ζήτη)και το οποίο δημοσιεύθηκε στο site http://ecopress.gr/?p=22358&utm_source=sendinblue&utm_campaign=July_5th&utm_medium=email se συνέχεια της θεματολογίας στο ecopress , όπου παρουσιάζονται οι καινοτομίες του Ν.4412/2016 (Μέρος Β’) σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων αναφορικά με θέματα, όπως:

Τρόπος Κατασκευής
Κριτήριο Ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Τρόποι σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών
Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
Ενστάσεις
Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
Αναλυτικά:

Οι καινοτομίες του Ν.4412/2016 σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων

Τρόπος Κατασκευής

Στο άρθρο 134 αναφέρεται ότι Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη α)είτε από εξειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις, β) είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας. Συνεπώς τα δημόσια έργα κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις που θα είναι εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα (ΜΕΕΠ)

Κριτήριο Ανάθεσης

Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόμου , οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. (αρ. 86 παρ.1). Δηλαδή πλέον, με την ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ, το βασικό κριτήριο ανάθεσης των δημοσίων έργων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην παρ. 2 του αρ. 86 προβλέπεται όμως και το κριτήριο ανάθεσης «πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής» κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής (δηλαδή το έως σήμερα ισχύον κριτήριο της μειοδοσίας). Συνεπώς ανάγεται στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να επιλέξει ως κριτήριο ανάθεσης την μειοδοσία. Στην ίδια παράγραφο γίνεται αναφορά στο κριτήριο βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής η οποία εκτιμάται βάσει ποιοτικών/ περιβαλλοντικών ή/ και κοινωνικών πτυχών κριτηρίων, τα οποία αναλύονται στο ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή των κριτηρίων ο νόμος προβλέπει έναν τύπο στην παρ. 11 .

Ο νόμος εισάγει ένα νέο κριτήριο ανάθεσης την κοστολόγηση του κύκλου ζωής (αρ. 87). Ο ορισμός του γίνεται στην παρ. 1 « Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει στον προσήκοντα βαθμό μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κόστους ζωής ενός έργου : α)το κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (αα. κόστος κτήσης, αβ. κόστος χρήσης αγ. κόστος συντήρησης) β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το έργο.» Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών κλπ μπορεί να καθορίζονται με ΥΑ του ΥΠΥΜΕΔΙ τα κριτήρια της παρ. 2 , οι τρόποι προσδιορισμού και μέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των έργων / μελετών/ υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Τρόποι σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Τα ισχύοντα συστήματα δημοπράτησης περιγράφονται στον Νόμο στο άρθρο 95.,στα οποία στην ουσία δεν έχει επέλθει ουδεμία ουσιώδης μεταβολή σε σχέση με τα προϊσχύοντα συστήματα δημοπράτησης. Ο τρόπος συμπλήρωσης πλέον της οικονομικής προσφοράς εφαρμόζεται όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή σύστημα μειοδοσίας). (κατ’ αντιστοιχία με τα προισχύοντα συστήματα δημοπράτησης των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, συμπλήρωσης αναλυτικού τιμολογίου, αντιπαροχής, παραχώρησης άλλων ανταλλαγμάτων εκτός από χρήμα ή ακίνητα) . Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελούν οι έννοιες του αρ. 50το οποίο αποτελεί ένα νέο σύστημα δημοπράτησης και φέρει τον τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης», το οποίο είναι μια αλλαγή του πρώην συστήματος Μελέτη – Κατασκευή.

Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (πρώην σύστημα μελέτη κατασκευή)

Στο άρθρο 50 δίδεται και η περιγραφή του πρώην συστήματος ανάθεσης Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» (πρώην σύστημα μελέτη κατασκευή, το οποίο άλλαξε καθεστώς). καθώς πλέον θεωρείται ως είδος σύμβασης, και αναλύεται στο γενικό μέρος των διατάξεων του νόμου.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Θεσπίζεται έλεγχος στον εντοπισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής και αντικειμενική αιτιολόγηση εκ μέρους των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων (οι εξηγήσεις υποβάλλονται εντός 10 ημερών). Λεπτομέρειες δίδονται μόνο για το περιεχόμενο των αιτιολογήσεων / εξηγήσεων που θα υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς (παρ. 2-Άρθ. 88) . Ο τρόπος αξιολόγησης των υποβαλλόμενων εξηγήσεων από την αναθέτουσα αρχή αναλύεται στην παρ. 3., και γίνεται σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μιας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων εξηγήσεων, προβλέπεται και έκδοση εγκυκλίου του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. (παρ. 6)

Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών

Στο άρθρο 98 του νόμου αναφέρονται οι νέες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών που προβλέπονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων. Ως ημέρες διεξαγωγής διαγωνισμών καθορίζονται η Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10.00, για διαδικασίες με την πλέον συμφέρουσα προσφορά μπορεί να ορίζεται και άλλη ημέρα, Με Υπουργική Απόφαση. Για τα νησιά μπορεί να καθορίζεται και μια επιπλέον ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας (με απόφαση Περιφερειαρχών). Η διαδικασία κατάθεσης / αποσφράγισης είναι όμοια με τον 3669/2008 για την ανοικτή διαδικασία. Για την πλέον συμφέρουσα προσφορά , ακολουθείται η διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 101

Ενστάσεις

Ο νόμος δεν προβλέπει ρητά την υποβολή ενστάσεων κατά του πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου (το οποίο αντικατέστησε την πρώην επιτροπή διαγωνισμού.) Αντίθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 360 προβλέπει μόνο την άσκηση προδικαστικής προσφυγής (άνω και κάτω των ορίων), κατά του εγκριτικού πρακτικού της αναθέτουσας αρχής, ενώπιον της (υπό σύσταση νέας αρχής) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για τα έργα προϋπολογισμού έως 60.000, προ ΦΠΑ ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών (αρ. 127). Για άσκηση ένστασης κατά διακήρυξης/ πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Θεσπίζεται παράβολο ένα τοις εκατό (1%)επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το παραδεκτό, ενώ ο χρόνος Απόφασης επ΄ αυτής από την αναθέτουσα αρχή είναι εντός 10 ημερών.

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Η Διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 103 ενώ η Διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και η σύναψη σύμβασης στο άρθρο 105, και αναλύεται σε αντίστοιχο Κεφάλαιο του Βιβλίου.

Στο ν.4412/2016 σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων προβλέπεται μόνο η άσκηση προδικαστικής προσφυγής (άνω και κάτω των ορίων), κατά του εγκριτικού πρακτικού της αναθέτουσας αρχής, ενώπιον της (υπό σύσταση νέας αρχής) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώ θεσπίζεται παράβολο ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το παραδεκτό.

Διαβάστε επίσης σχετικό άρθρο http://ecopress.gr/?p=22001

Περίεργοι όροι που περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων

 
«Νέοι πρωτοφανείς όροι σε διαγωνισμούς έργων της Περιφέρειας Αττικής έρχονται να προκαλέσουν σοβαρά και εύλογα ερωτηματικά για το εάν τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις της περιφέρειας ή εάν ορισμένοι διαγωνισμοί κόβονται και ράβονται ακριβώς στα μέτρα ορισμένων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τ. Περιφερειάρχης κ. Σγουρός.
Πρόκειται συγκεκριμένα για το μεγαλύτερο έργο συντήρησης οδοποιίας που έχει δημοπρατήσει στην πενταετή θητεία της η απερχόμενη διοίκηση της Ρένας Δούρου με τον τίτλο «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» με συνολικό προϋπολογισμό 15.000.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων του πρωτεύοντος αστικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής καθώς και η αντιμετώπιση κάθε βλάβης ή φθοράς που θα παρουσιαστεί στο οδικό δίκτυο για συνολική διάρκεια 12 μηνών.
Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη του έργου οι επί ποινή αποκλεισμού λόγοι δεν περιορίζονται στους συνήθεις τιθέμενους σε παρόμοιους διαγωνισμούς (π.χ. ποινικό μητρώο, οικονομική επάρκεια, τεχνική καταλληλότητα, ISO) αλλά προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα αφού στην παρ. 24. 2 ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού : «…το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλ. σε ευθεία γραμμή από την Αθήνα (πλ. Συντάγματος)».
«Πρόκειται αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Σγορός για πρωτοφανή και καινοφανή όρο, που δεν έχει τεθεί ποτέ ξανά σε κανέναν διαγωνισμό από τους δεκάδες που εκτελούνται για τη συντήρηση της οδοποιίας στην Αττική,  που σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους επί ποινή αποκλεισμού όρους περιορίζει τον ανταγωνισμό, κατά ευθεία καταστρατήγηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών Οδηγιών».
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018 Απόφαση) είχε ακυρώσει διακήρυξη της Περιφέρειας για άλλο δημόσιο έργο οδοποιίας στο οποίο ζητούνταν «χωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσανάλογα, σε σχέση με την φύση και το οικονομικό αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», γεγονός που σύμφωνα με την απόφαση «περιορίζει υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο».
Σε σχετικές καταγγελίες για διαγωνισμούς της Περιφέρειας Αττικής έχει προχωρήσει στο παρελθόν και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Έργων.
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει παιχνίδια με το δημόσιο χρήμα. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες που σε διαγωνισμούς έργων της περιφέρειας Αττικής απαντώνται όροι αντίθετοι στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης που επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου. Καλούμε εκ νέου την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το αρμόδιο Υπουργείο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να παρέμβουν άμεσα και αυτεπαγγέλτως, ώστε να διερευνηθούν τα όσα συμβαίνουν. 
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση».

 

Τραγική η εικόνα της 1ης Έκθεσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Αρχή, ως θεματοφύλακας του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις και σε συμμόρφωση με τις επιταγές των νέων Οδηγιών για την Καλή Διακυβέρνηση του τομέα, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2017.
Η Έκθεση συντάχθηκε από την Αρχή με την συνδρομή φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Διοικητικό Εφετείου, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης κ.α. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της χώρας μας να αποτυπώσει τη λειτουργία του συστήματος σε συνέχεια της θέσπισης του νέου νομοθετικού πλαισίου που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2016, με την υιοθέτηση των νόμων 4412/2016 και 4413/2016.
Η Έκθεση αυτή αναδεικνύει τα θετικά σημεία μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, κυρίως όμως εντοπίζει τις σημαντικότερες παθογένειες του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:


έλλειψη εξειδίκευσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
αδυναμία έγκαιρου προγραμματισμού λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση πιστώσεων,
υποστελέχωση των υπηρεσιών προμηθειών,
έλλειψη αξιοπιστίας των στοιχείων που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά μέσα,
γραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο και εσωτερικές διαδικασίες που χρήζουν περαιτέρω απλοποίησης,
μη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων,
έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών για βασικές κατηγορίες αγαθών (ιδίως στον τομέα της υγείας),
ελλιπής γνώση της αγοράς και έλλειψη εξοικείωσης με την έρευνα αγοράς και τη διαδικασία ανάλυσης κόστους/οφέλους, κ.α.
Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης πατήστε εδώ.

 

Σκιές και ερωτηματικά σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής .

Σκιές και ερωτηματικά σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων της Περιφέρειας Αττικής 
 
Σοβαρότατα ερωτηματικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις των δημόσιων διαγωνισμών της Περιφέρειας Αττικής τίθενται μετά από απόφαση «κόλαφο» της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με την οποία ακυρώθηκε διακήρυξη διαγωνισμού που κρίθηκε ότι παραβίαζε κατάφωρα βασικές αρχές του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του τ. Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρού.
 
 
Πρόκειται για τη με αριθμό 418/2018 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με την οποία κρίθηκαν – μετά την άσκηση προσφυγής από υποψήφια εταιρεία - μη νόμιμοι οι όροι του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Περιφέρεια Αττικής με τον τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών & επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 €. Το αποτέλεσμα ήταν η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να αναγκαστεί να τον πάρει άρον άρον πίσω (με τη με αρ. 1538/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 
Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Αρχής, η Περιφέρεια Αττικής αξίωνε με τους όρους της διακήρυξης «χωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσανάλογα, σε σχέση με την φύση και το οικονομικό αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», γεγονός που «περιορίζει υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο».
 
Το χειρότερο ωστόσο από όλα σημειώνει ο κ. Σγουρός, είναι ότι αν και η Περιφέρεια Αττικής έχει συμπεριλάβει όμοιους μη νόμιμους όρους και σε άλλο διαγωνισμό, με τον τίτλο «Βελτίωση – ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισμού 5.500.000€ συνεχίζει και προχωρά στην κατακύρωσή του, καθώς, όπως απάντησε ο Αντιπεριφερειάρχης επί των Οικονομικών στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Έργων που ανέδειξε το ζήτημα, δεν έγινε καμία προσφυγή (!).
 
Αν και δηλαδή η Περιφέρεια Αττικής γνωρίζει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι οι όροι του διαγωνισμού είναι μη νόμιμοι, αντί να τον ανακαλέσει, αποφασίζει συνειδητά να συνεχίσει τη διαδικασία, γράφοντας «στα παλιά της τα παπούτσια» ενωσιακό, εθνικό δίκαιο, νόμους και ανεξάρτητες αρχές. 
 
Αυτό το οποίο δεν λέει φυσικά ο Αντιπεριφερειάρχης είναι ότι προκειμένου οιαδήποτε εταιρεία να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο να προχωρήσει στην καταβολή παραβόλου, που εν προκειμένω ανέρχεται στο ποσό των 15.000€. Ποια εταιρεία θα πλήρωνε ένα τέτοιο παράβολο μόνο και μόνο για να ακυρώσει μια προκήρυξη; 
 
Σε ό,τι αφορά τον ακυρωθέντα διαγωνισμό, σύμφωνα με τους αυθαίρετους όρους της διακήρυξης η Περιφέρεια Αττικής ζητούσε οι οικονομικοί φορείς να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών 12.000.000€ την τελευταία τριετία, να έχουν εκτελέσει έργα οδοποιίας την  τελευταία τριετία ίσης ή μεγαλύτερης αξίας των 4.800.000€, xωρίς ΦΠΑ, ενώ έργα συνολικής δαπάνης τουλάχιστον 3.000.000€ χωρίς Φ.Π.Α θα έπρεπε να ήταν ομοειδή με το δημοπρατούμενο έργο.
 
Όπως σημειώνει η Αρχή, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των κριτηρίων καταλληλότητας των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρούνται βασικές αρχές που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής κάθε είδους άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων.  
 
Όταν το  δημοπρατούμενο έργο δεν παρουσιάζει χρηματοδοτικές ανάγκες και κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που θα δικαιολογούσαν αυξημένη χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική εμπειρία – όπως το συγκεκριμένο - δεν μπορεί να τίθενται κριτήρια που περιορίζουν τον κύκλο των ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων και που οδηγούν στον έμμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο.
 
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός σημείωσε ότι «Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να πάψει να κρύβεται και να προσποιείται ότι δεν τρέχει τίποτα με τους δημόσιους διαγωνισμούς που διενεργεί. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Καλούμε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων να παρέμβει άμεσα και αυτεπαγγέλτως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα πρέπει να τηρούν και να ακολουθούν πιστά τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης».
 
• Επισυνάπτεται η με αρ. 418/2018 Απόφαση της ΑΕΠΠ
• Στην παρακάτω διαδρομή μπορείτε να βρείτε την απάντηση της Περιφέρειας Αττικής στον ΣΑΤΕ (http://www.sate.gr/nea/2018PERATT-32634.pdf)

Νέα διαδικτυακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις

Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης που παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στις κεντρικές αρχές αγορών, τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, τους οικονομικούς φορείς, τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

«Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ)»

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ανακοινώνει, την από 1-6-2018, επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, ppp.eaadhsy.gr.

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο ν. 4013/2011 (άρθρο 2 παρ 2 περίπτωση ι), το ν. 4412/2016 (άρθρο 74 παρ 6, άρθρα 340 και 342), καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020, ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διαδικτυακής πύλης ppp.eaadhsy.gr προκειμένου να λειτουργήσει η Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ).

Η Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ παρέχει ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις κεντρικές αρχές αγορών, τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς, τους οικονομικούς φορείς, τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Συγκεκριμένα στη νέα διαδικτυακή πύλη, επί του παρόντος, παρέχεται η πρόσβαση σε:

Α) Στοιχεία Δημοσίων Συμβάσεων - Στατιστικές Απεικονίσεις των ετών 2016, 2017 και 2018 (Α’ τρίμηνο)

Β) Μητρώο Αναθετουσών Αρχών και Χωριστών Επιχειρησιακών Μονάδων

Γ) Κατάλογο Αποκλεισθέντων Οικονομικών Φορέων (απαιτείται διαβαθμισμένη πρόσβαση)

Δ) Νομοθεσία - Ενωσιακό και Εθνικό Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων (Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο)

Ε) Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΤ) Πληροφοριακά Συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ των οποίων:

- Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας - ESPD

- Επιγραμμικό Αποθετήριο Πιστοποιητικών – e-Certis

- Σύστημα πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων – SIMAP (Ted, eSenders, eNotices, eTendering)

- Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά – IMI.

Στόχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ είναι, η Ε.Β.Δ.ΔΗ.ΣΥ να αποτελέσει:

- ένα κεντρικό κόμβο πληροφορίας για τις δημόσιες συμβάσεις - σημείο αναφοράς για τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους οικονομικούς φορείς

- ένα αξιόπιστο και έγκυρο σύστημα Ανοικτής Διακυβέρνησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που να εξασφαλίζει τις βασικές αρχές που τη χαρακτηρίζουν, ήτοι Συμμετοχή, Διαφάνεια, Λογοδοσία και Αποτελεσματικότητα

- βασικό στοιχείο του μηχανισμού παρακολούθησης και εποπτείας του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

Templates by BIGtheme NET

User Friendly

We provide a number of helpful apps.

Water Monitor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Wi-Fi Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Eco Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Energy Statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Remote Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Running Tasks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.