GPP4Growth ένα εργαλείο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων από την Ελλάδα

GPP4Growth ένα εργαλείο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων από την Ελλάδα
 
Από τον Απρίλιο του 2016, το νέο σύστημα δημόσιων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις δημόσιες διοικήσεις να ενθαρρύνουν την οικολογική καινοτομία και την αποδοτικότητα των πόρων μέσω των λεγόμενων Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων που θα τις βρείτε και ως GPP. Πρόκειται για την εφαρμογή νέων περιβαλλοντικών κριτηρίων στους διαγωνισμούς.
 
Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας ηγείται του προγράμματος GPP4Growth που συγκεντρώνει 9 εταίρους από 9 χώρες, στις οποίες συμμετέχουν οι αναθέτουσες αρχές και οι περιφερειακοί φορείς που επηρεάζουν τις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές, ανταλλάσσουν εμπειρίες και πρακτικές και βελτιώνουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν πολιτικές αποδοτικότητας πόρων που προωθούν την οικολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη μέσω των GPP.
 
Οι περιοχές του GPP4Growth καλούνται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη και επιλέγοντας πράσινα αγαθά και υπηρεσίες για να προωθήσουν βιώσιμα μοντέλα κατανάλωσης και παραγωγής.
 
 
Το πρόγραμμα έχει στόχο την αύξηση πάνω από 7% του αριθμού των επιχειρήσεων, που ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά την παραγωγή αγαθών και την παροχή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Προσβλέπει επίσης στην αύξηση της ικανότητας των 200 υπαλλήλων των αναθετουσών αρχών στις 9 περιφέρειες, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά πολιτικές αποδοτικότητας πόρων, εφαρμόζοντας τις ΠΔΣ και να ξεκλειδώσουν 10 εκ ευρώ των επενδύσεων για την προώθηση νέων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος έχει στόχο την αυξημένη γνώση για περισσότερους από 1.000 ενδιαφερόμενους, σχετικά με την επίδραση των Π.Δ.Σ. στην υιοθέτηση αειφόρων μοντέλων κατανάλωσης και παραγωγής από τις επιχειρήσεις.
  
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 3 διαπεριφερειακά workshops, 2 επισκέψεις εμπειρίας και 1 σύνοδος κορυφής των περιφερειών για την προώθηση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών. Επίσης έχουν εκπονηθεί 9 σχέδια δράσης για τη βελτίωση των πρακτικών, προς όφελος των αναθετουσών αρχών και των δικαιούχων. Εχουν συνταχθεί 14 οδηγοί για τη μεταφορά των διδαγμάτων του GPP4Growth προς τις δημόσιες αρχές πέρα από αυτούς που συμμετέχουν. Εχει δημιουργηθεί μια μέθοδος digital lifecycle costing (LCC) και πηγές για όλες τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ ώστε να καταστεί δυνατή η εναρμονισμένη εφαρμογή του LCC. Τέλος έχουν εκπονηθεί 5 θεματικές μελέτες και αναλύσεις σχετικά με πρακτικές που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ΠΔΣ.
  
Οι δημόσιες αρχές της Ευρώπης καταναλώνουν το 14% του ΑΕΠ της ΕΕ σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα συνολικής εκτιμώμενης αξίας EUR 1,8 τρισεκατομμύρια ετησίως. Αυτή η αγοραστική δύναμη αναμένεται να προωθήσει πράσινα αγαθά και υπηρεσίες και από πλευράς πόρων (π.χ. ενεργειακά αποδοτικά είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμα κατασκευαστικά έργα, οχήματα δημόσιων μεταφορών χαμηλών εκπομπών, υπηρεσίες καθαρισμού με προϊόντα καθαρισμού φιλικά προς το περιβάλλον, κ.λπ.).
 
Για το σκοπό αυτό, η GPP4Growth θα υποστηρίξει τις δημόσιες αρχές να εκμεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες αξιοποίησης της αγοραστικής τους δύναμης για την τόνωση της οικοκαινοτομίας, της αποτελεσματικότητας των πόρων και της πράσινης ανάπτυξης, κυρίως με τη χρήση νέων κριτηρίων ανάθεσης σε προσκλήσεις που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές.
 
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα
 

Αύξηση του αντικτύπου των δημόσιων επενδύσεων μέσω αποδοτικών και επαγγελματικών δημόσιων συμβάσεων

Με σκοπό να ενισχύσει την ενιαία αγορά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την τόνωση των επενδύσεων στην ΕΕ, η Επιτροπή παρουσίασε μια πρωτοβουλία για την αποδοτικότερη ανάθεση συμβάσεων, με βιώσιμο τρόπο, και, παράλληλα, με πλήρη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για την απλούστευση και την επίσπευση των διαδικασιών.

Ο κ. Jyrki Katainen, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Από τον Νοέμβριο του 2014, που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, έχουμε θέσει τις επενδύσεις στο επίκεντρο του έργου μας, κυρίως μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Τώρα επιθυμούμε να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ότι τα 2 τρισ. ευρώ που δαπανώνται ετησίως σε δημόσιες υπηρεσίες και προϊόντα τονώνουν την οικονομία μας, προωθούν την καινοτομία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

Η επίτροπος κ. Elżbieta Bieńkowska, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Ενθαρρύνουμε τις δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συμβάσεις ως στρατηγικό εργαλείο, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων και να συμβάλουν σε πιο καινοτόμο, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και ανταγωνιστική οικονομία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη μέλη σ' αυτή τη διαδικασία και καλεί τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν στο πλαίσιο μιας ευρείας συνεργασίας.»

Η πρωτοβουλία έχει τέσσερα κύρια σκέλη:

Καθορισμός των τομέων προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να γίνουν βελτιώσεις – Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν στρατηγική προσέγγιση στις πολιτικές για τις δημόσιες συμβάσεις, με έμφαση σε έξι προτεραιότητες: ευρύτερη υιοθέτηση καινοτόμων, οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων· ενίσχυση του επαγγελματισμού των αγοραστών του δημόσιου τομέα· βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ και της πρόσβασης των ενωσιακών επιχειρήσεων σε τρίτες χώρες· αύξηση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ποιότητας των δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις· ψηφιοποίηση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων· μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αγοραστών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Εθελοντική εκ των προτέρων αξιολόγηση των μεγάλων έργων υποδομής – Τα πολύπλοκα έργα μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα, ήδη από την αρχή, εάν οι διαχειριστές των έργων δεν κατανοήσουν πλήρως τους σύνθετους κανόνες που ισχύουν για τις δημόσιες συμβάσεις μεγάλης κλίμακας. Η Επιτροπή θα συγκροτήσει γραφείο υποστήριξης που θα μπορεί να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σε πρώιμο στάδιο σχετικά με έργα με εκτιμώμενη αξία άνω των 250 εκατ. ευρώ. Για έργα μεγάλης σημασίας για το οικείο κράτος μέλος ή με συνολική εκτιμώμενη αξία άνω των 500 εκατ. ευρώ, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή να ελέγξει τη συμβατότητα ολόκληρου του προγράμματος σύναψης συμβάσεων με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι αβεβαιότητες και ο κίνδυνος καθυστερήσεων και νομικών προβλημάτων. Ο μηχανισμός είναι εθελοντικός, η γνώμη της Επιτροπής δεν είναι δεσμευτική και η επεξεργασία των πληροφοριών υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας.

Σύσταση σχετικά με τον επαγγελματισμό των αγοραστών του δημόσιου τομέα – Η Επιτροπή συνιστά να ληφθούν μέτρα από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αγοραστές του δημόσιου τομέα έχουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες, τις τεχνικές γνώσεις και την αντίληψη των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τους κανόνες, και να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται στους φορολογουμένους τα αγαθά και οι υπηρεσίες με την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων.

Διαβούλευση σχετικά με την τόνωση της καινοτομίας μέσω των δημόσιων συμβάσεων – Σήμερα η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τονωθεί η καινοτομία μέσω της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών. Οι δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας μπορεί να αφορούν τα αποτελέσματα της καινοτομίας, καθώς και καινοτόμους τρόπους αγοράς. Η διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα τροφοδοτήσει τις μελλοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες αρχές· αφορά θέματα όπως ο τρόπος χάραξης στρατηγικής, η οργάνωση της υποστήριξης για δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας ή η χρήση φιλικών προς την καινοτομία εργαλείων δημόσιων συμβάσεων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέοι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και προσβλέπει στην ανάπτυξη εταιρικής σχέσης με τις αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των συμβάσεων στην πράξη.

 

Ιστορικό:

Η ΕΕ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την τόνωση της οικονομίας και την ενεργοποίηση των επενδύσεων, ιδίως μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και της θετικής δημοσιονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να υποστηρίζονται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Επομένως, είναι σημαντικό να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα σημαντικό μέρος των δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία μας πραγματοποιείται μέσω δαπανών στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων ύψους 2 τρισ. ευρώ ετησίως, που αντιπροσωπεύουν το 14 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Είναι θέμα κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανώνται αποδοτικά και αποτελεσματικά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο πρέπει να προκηρύσσεται διαγωνισμός και να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι εν λόγω κανόνες απλουστεύθηκαν περαιτέρω το 2014. Αντί να ανατίθεται μια σύμβαση μόνο με βάση την καλύτερη τιμή, οι αρχές ενθαρρύνονται να ενσωματώνουν ποιοτικά κριτήρια, να ζητούν καινοτόμους λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας ή να επιμένουν σε βιώσιμες προσεγγίσεις, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να βοηθά τις δημόσιες αρχές να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των δημόσιων συμβάσεων.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική, η Επιτροπή εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθειες για να συμπεριληφθούν φιλόδοξα κεφάλαια για τις συμβάσεις στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, που βοηθούν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να πωλούν στο εξωτερικό. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αρθεί σύντομα το σημερινό αδιέξοδο στο Συμβούλιο όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για ένα μέσο για τις διεθνείς δημόσιες  συμβάσεις.

Οδηγός Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων για catering και αυτόματους πωλητές

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα προτεινόμενα κριτήρια GPP (Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων) της ΕΕ για τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας και τους αυτόματους πωλητές. Η χρήση αυτών των κριτηρίων έχει τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτόν τον τομέα της αγοράς. Μερικοί από τους βασικούς στόχους αυτού του συνόλου κριτηρίων της ΕΕ για τις Π.Δ.Σ. είναι οι εξής:

 

Αύξηση του μεριδίου των βιολογικών προϊόντων.

Αποφυγή της κατανάλωσης ψαριών και προϊόντων θαλάσσης από εξαντλημένα αποθέματα (προς εξαφάνιση).

Προώθηση αυξημένης προσφοράς σε φυτικά μενού.

Αποφυγή αποβλήτων τροφίμων και βελτίωση της συνολικής διαχείρισης των αποβλήτων.

Αποφυγή προϊόντων συσκευασίας μίας χρήσης.

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις κουζίνες και τους αυτόματους πωλητές.

Μείωση της κατανάλωσης νερού στις κουζίνες.

 

Τα κριτήρια των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της ΕΕ (GPP) έχουν ως στόχο να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές να αγοράζουν αγαθά, υπηρεσίες και έργα με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χρήση των κριτηρίων είναι προαιρετική. Τα κριτήρια διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε, εάν το κρίνει σκόπιμο η αρμόδια αρχή, να μπορεί να τα ενσωματώσει με ευκολία (εν μέρει ή πλήρως) στα έγγραφα ενός διαγωνισμού. Πριν από τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, οι δημόσιες αρχές καλούνται να ελέγξουν τη διαθέσιμη προσφορά για τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τα έργα που σχεδιάζουν να αγοράσουν στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται. Η Ε.Ε. εξέδοσε οδηγό όπου απαριθμούνται τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ που έχουν αναπτυχθεί για την ομάδα προϊόντων τροφίμων, υπηρεσιών εστίασης και αυτόματων πωλητών. Μια συνοδευτική τεχνική έκθεση παρέχει το πλήρες σκεπτικό για την επιλογή αυτών των κριτηρίων και παρέχει αναφορές για περαιτέρω πληροφορίες.

Η ομάδα προϊόντων χωρίζεται σε τρία μέρη - προμήθεια τροφίμων, υπηρεσίες τροφοδοσίας και μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

Τα κριτήρια χωρίζονται σε κριτήρια επιλογής, τεχνικές προδιαγραφές, κριτήρια ανάθεσης και ρήτρες εκτέλεσης συμβάσεων. Τα κριτήρια είναι δύο τύπων:

1) Βασικά κριτήρια - τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή των ΠΔΣ, εστιάζοντας στον κύριο τομέα ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος και αποσκοπούν στη συγκράτηση στο ελάχιστο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

2) Συνολικά κριτήρια - τα οποία λαμβάνουν υπόψη περισσότερες πτυχές ή υψηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προς χρήση από τις αρχές που επιθυμούν να προχωρήσουν περισσότερο στην υποστήριξη των στόχων για το περιβάλλον και την καινοτομία.

 

Δείτε εδώ τον οδηγό για τα νέα κριτήρια προς το παρόν στα αγγλικά. θα ακολουθήσουν σύντομα οι άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf

 

Ο πόλεμος των εργολαβικών εντάσεων στοιχίζει πλέον ακριβά!

Αναδημοσίευση του άρθρου του Ζήση Παπασταμάτη το οποίο αποτελεί απόσπασμα του βιβλίο του με τίτλο «Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Πρότυπος οδηγός με τον Νόμο 4412/2016 (Επικαιροποίηση 2019)» (Εκδόσεις Ζήτη)και το οποίο δημοσιεύθηκε στο site http://ecopress.gr/?p=22358&utm_source=sendinblue&utm_campaign=July_5th&utm_medium=email se συνέχεια της θεματολογίας στο ecopress , όπου παρουσιάζονται οι καινοτομίες του Ν.4412/2016 (Μέρος Β’) σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων αναφορικά με θέματα, όπως:

Τρόπος Κατασκευής
Κριτήριο Ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Τρόποι σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών
Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
Ενστάσεις
Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού
Αναλυτικά:

Οι καινοτομίες του Ν.4412/2016 σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων

Τρόπος Κατασκευής

Στο άρθρο 134 αναφέρεται ότι Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη α)είτε από εξειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις, β) είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας. Συνεπώς τα δημόσια έργα κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις που θα είναι εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα (ΜΕΕΠ)

Κριτήριο Ανάθεσης

Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόμου , οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. (αρ. 86 παρ.1). Δηλαδή πλέον, με την ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ, το βασικό κριτήριο ανάθεσης των δημοσίων έργων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην παρ. 2 του αρ. 86 προβλέπεται όμως και το κριτήριο ανάθεσης «πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής» κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής (δηλαδή το έως σήμερα ισχύον κριτήριο της μειοδοσίας). Συνεπώς ανάγεται στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να επιλέξει ως κριτήριο ανάθεσης την μειοδοσία. Στην ίδια παράγραφο γίνεται αναφορά στο κριτήριο βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής η οποία εκτιμάται βάσει ποιοτικών/ περιβαλλοντικών ή/ και κοινωνικών πτυχών κριτηρίων, τα οποία αναλύονται στο ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή των κριτηρίων ο νόμος προβλέπει έναν τύπο στην παρ. 11 .

Ο νόμος εισάγει ένα νέο κριτήριο ανάθεσης την κοστολόγηση του κύκλου ζωής (αρ. 87). Ο ορισμός του γίνεται στην παρ. 1 « Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει στον προσήκοντα βαθμό μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κόστους ζωής ενός έργου : α)το κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (αα. κόστος κτήσης, αβ. κόστος χρήσης αγ. κόστος συντήρησης) β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το έργο.» Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών κλπ μπορεί να καθορίζονται με ΥΑ του ΥΠΥΜΕΔΙ τα κριτήρια της παρ. 2 , οι τρόποι προσδιορισμού και μέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των έργων / μελετών/ υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Τρόποι σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Τα ισχύοντα συστήματα δημοπράτησης περιγράφονται στον Νόμο στο άρθρο 95.,στα οποία στην ουσία δεν έχει επέλθει ουδεμία ουσιώδης μεταβολή σε σχέση με τα προϊσχύοντα συστήματα δημοπράτησης. Ο τρόπος συμπλήρωσης πλέον της οικονομικής προσφοράς εφαρμόζεται όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή σύστημα μειοδοσίας). (κατ’ αντιστοιχία με τα προισχύοντα συστήματα δημοπράτησης των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, συμπλήρωσης αναλυτικού τιμολογίου, αντιπαροχής, παραχώρησης άλλων ανταλλαγμάτων εκτός από χρήμα ή ακίνητα) . Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελούν οι έννοιες του αρ. 50το οποίο αποτελεί ένα νέο σύστημα δημοπράτησης και φέρει τον τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης», το οποίο είναι μια αλλαγή του πρώην συστήματος Μελέτη – Κατασκευή.

Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (πρώην σύστημα μελέτη κατασκευή)

Στο άρθρο 50 δίδεται και η περιγραφή του πρώην συστήματος ανάθεσης Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» (πρώην σύστημα μελέτη κατασκευή, το οποίο άλλαξε καθεστώς). καθώς πλέον θεωρείται ως είδος σύμβασης, και αναλύεται στο γενικό μέρος των διατάξεων του νόμου.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Θεσπίζεται έλεγχος στον εντοπισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής και αντικειμενική αιτιολόγηση εκ μέρους των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων (οι εξηγήσεις υποβάλλονται εντός 10 ημερών). Λεπτομέρειες δίδονται μόνο για το περιεχόμενο των αιτιολογήσεων / εξηγήσεων που θα υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς (παρ. 2-Άρθ. 88) . Ο τρόπος αξιολόγησης των υποβαλλόμενων εξηγήσεων από την αναθέτουσα αρχή αναλύεται στην παρ. 3., και γίνεται σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μιας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων εξηγήσεων, προβλέπεται και έκδοση εγκυκλίου του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. (παρ. 6)

Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών

Στο άρθρο 98 του νόμου αναφέρονται οι νέες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών που προβλέπονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων. Ως ημέρες διεξαγωγής διαγωνισμών καθορίζονται η Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10.00, για διαδικασίες με την πλέον συμφέρουσα προσφορά μπορεί να ορίζεται και άλλη ημέρα, Με Υπουργική Απόφαση. Για τα νησιά μπορεί να καθορίζεται και μια επιπλέον ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας (με απόφαση Περιφερειαρχών). Η διαδικασία κατάθεσης / αποσφράγισης είναι όμοια με τον 3669/2008 για την ανοικτή διαδικασία. Για την πλέον συμφέρουσα προσφορά , ακολουθείται η διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 101

Ενστάσεις

Ο νόμος δεν προβλέπει ρητά την υποβολή ενστάσεων κατά του πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου (το οποίο αντικατέστησε την πρώην επιτροπή διαγωνισμού.) Αντίθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 360 προβλέπει μόνο την άσκηση προδικαστικής προσφυγής (άνω και κάτω των ορίων), κατά του εγκριτικού πρακτικού της αναθέτουσας αρχής, ενώπιον της (υπό σύσταση νέας αρχής) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για τα έργα προϋπολογισμού έως 60.000, προ ΦΠΑ ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών (αρ. 127). Για άσκηση ένστασης κατά διακήρυξης/ πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Θεσπίζεται παράβολο ένα τοις εκατό (1%)επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το παραδεκτό, ενώ ο χρόνος Απόφασης επ΄ αυτής από την αναθέτουσα αρχή είναι εντός 10 ημερών.

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Η Διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 103 ενώ η Διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και η σύναψη σύμβασης στο άρθρο 105, και αναλύεται σε αντίστοιχο Κεφάλαιο του Βιβλίου.

Στο ν.4412/2016 σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων προβλέπεται μόνο η άσκηση προδικαστικής προσφυγής (άνω και κάτω των ορίων), κατά του εγκριτικού πρακτικού της αναθέτουσας αρχής, ενώπιον της (υπό σύσταση νέας αρχής) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώ θεσπίζεται παράβολο ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το παραδεκτό.

Διαβάστε επίσης σχετικό άρθρο http://ecopress.gr/?p=22001

Περίεργοι όροι που περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων

 
«Νέοι πρωτοφανείς όροι σε διαγωνισμούς έργων της Περιφέρειας Αττικής έρχονται να προκαλέσουν σοβαρά και εύλογα ερωτηματικά για το εάν τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις της περιφέρειας ή εάν ορισμένοι διαγωνισμοί κόβονται και ράβονται ακριβώς στα μέτρα ορισμένων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο τ. Περιφερειάρχης κ. Σγουρός.
Πρόκειται συγκεκριμένα για το μεγαλύτερο έργο συντήρησης οδοποιίας που έχει δημοπρατήσει στην πενταετή θητεία της η απερχόμενη διοίκηση της Ρένας Δούρου με τον τίτλο «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής» με συνολικό προϋπολογισμό 15.000.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων του πρωτεύοντος αστικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής καθώς και η αντιμετώπιση κάθε βλάβης ή φθοράς που θα παρουσιαστεί στο οδικό δίκτυο για συνολική διάρκεια 12 μηνών.
Όπως προκύπτει από τη διακήρυξη του έργου οι επί ποινή αποκλεισμού λόγοι δεν περιορίζονται στους συνήθεις τιθέμενους σε παρόμοιους διαγωνισμούς (π.χ. ποινικό μητρώο, οικονομική επάρκεια, τεχνική καταλληλότητα, ISO) αλλά προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα αφού στην παρ. 24. 2 ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού : «…το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χιλ. σε ευθεία γραμμή από την Αθήνα (πλ. Συντάγματος)».
«Πρόκειται αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Σγορός για πρωτοφανή και καινοφανή όρο, που δεν έχει τεθεί ποτέ ξανά σε κανέναν διαγωνισμό από τους δεκάδες που εκτελούνται για τη συντήρηση της οδοποιίας στην Αττική,  που σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους επί ποινή αποκλεισμού όρους περιορίζει τον ανταγωνισμό, κατά ευθεία καταστρατήγηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών Οδηγιών».
Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018 Απόφαση) είχε ακυρώσει διακήρυξη της Περιφέρειας για άλλο δημόσιο έργο οδοποιίας στο οποίο ζητούνταν «χωρίς ειδική αιτιολόγηση και δυσανάλογα, σε σχέση με την φύση και το οικονομικό αντικείμενο του υπό δημοπράτηση έργου, αυξημένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», γεγονός που σύμφωνα με την απόφαση «περιορίζει υπερβολικά τον κύκλο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες, μόνες αυτές, κατά περιορισμό του ανταγωνισμού στο οικείο πεδίο, δύνανται να αναλάβουν το έργο».
Σε σχετικές καταγγελίες για διαγωνισμούς της Περιφέρειας Αττικής έχει προχωρήσει στο παρελθόν και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Έργων.
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει παιχνίδια με το δημόσιο χρήμα. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε λίγους μήνες που σε διαγωνισμούς έργων της περιφέρειας Αττικής απαντώνται όροι αντίθετοι στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης που επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής διοίκησης και του κράτους δικαίου. Καλούμε εκ νέου την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το αρμόδιο Υπουργείο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να παρέμβουν άμεσα και αυτεπαγγέλτως, ώστε να διερευνηθούν τα όσα συμβαίνουν. 
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση».

 

Τραγική η εικόνα της 1ης Έκθεσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Η Αρχή, ως θεματοφύλακας του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις και σε συμμόρφωση με τις επιταγές των νέων Οδηγιών για την Καλή Διακυβέρνηση του τομέα, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη Έκθεση Παρακολούθησης του Συστήματος των Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2017.
Η Έκθεση συντάχθηκε από την Αρχή με την συνδρομή φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Διοικητικό Εφετείου, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης κ.α. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της χώρας μας να αποτυπώσει τη λειτουργία του συστήματος σε συνέχεια της θέσπισης του νέου νομοθετικού πλαισίου που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2016, με την υιοθέτηση των νόμων 4412/2016 και 4413/2016.
Η Έκθεση αυτή αναδεικνύει τα θετικά σημεία μετά τη θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου, κυρίως όμως εντοπίζει τις σημαντικότερες παθογένειες του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:


έλλειψη εξειδίκευσης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
αδυναμία έγκαιρου προγραμματισμού λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση πιστώσεων,
υποστελέχωση των υπηρεσιών προμηθειών,
έλλειψη αξιοπιστίας των στοιχείων που καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά μέσα,
γραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο και εσωτερικές διαδικασίες που χρήζουν περαιτέρω απλοποίησης,
μη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων,
έλλειψη τεχνικών προδιαγραφών για βασικές κατηγορίες αγαθών (ιδίως στον τομέα της υγείας),
ελλιπής γνώση της αγοράς και έλλειψη εξοικείωσης με την έρευνα αγοράς και τη διαδικασία ανάλυσης κόστους/οφέλους, κ.α.
Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης πατήστε εδώ.

 

Templates by BIGtheme NET

User Friendly

We provide a number of helpful apps.

Water Monitor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Wi-Fi Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Eco Friendly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Energy Statistics

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Remote Control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Running Tasks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.