ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 4412/2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

Διαβάστε Περισσότερα

Άρθρο 4 Π.Δ. 80/16 Διαδικασία για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

 

Διαβάστε Περισσότερα

Αρθρο 208 άρθρο ν. 3463/2006 (Α’114) Τεχνικό πρόγραμμα

1. Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Συμβούλια,

Διαβάστε Περισσότερα

Μετατροπές στις διαδικασίες για τις προδικαστικές προσφυγές

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας

Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-ΣΤ > Αρθρον-367

(Αρθ-24, Αποφ-3046/304/30.1/3-2-89)

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

1. Τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους. 

Διαβάστε Περισσότερα

Ο νέος νόμος 4412 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Διαβάστε εδώ το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις  Νόμος 4412 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις: α) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016), β) της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και γ) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 και της 92/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 και τα άρθρα 46 και 47 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.

Διαβάστε Περισσότερα

  • 1
  • 2
Templates by BIGtheme NET