ΟΔΗΓΙΑ 2004/18

ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Tην οδηγία κατεβάστε από εδώ.

Public Procurement Europe, EU law

Every year, over 250 000 public authorities in the EU spend around 14% of GDP on the purchase of services, works and supplies. In many sectors such as energy, transport, waste management, social protection and the provision of health or education services, public authorities are the principal buyers. Public procurement refers to the process by which public authorities, such as government departments or local authorities, purchase work, goods or services from companies. Examples include the building of a state school, purchasing furniture for a public prosecutor's office and contracting cleaning services for a public university.

Read more

 

Το Public procurement της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κάθε χρόνο, πάνω από 250 000 δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ για την αγορά υπηρεσιών, έργων και προμηθειών. Σε πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση των αποβλήτων, η κοινωνική πρόνοια και η παροχή υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, οι δημόσιες αρχές είναι οι κυριότεροι αγοραστές. Το Public procurement αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι δημόσιες αρχές, κυβερνητικές και τοπικές, αγοράζουν έργα, αγαθά και υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις. Π.χ. πώς παραλαμβάνουν κτήρια σχολείων, κάνουν αγορά επίπλων για το γραφείο ενος εισαγγελέα ή αναθέτουν τον καθαρισμό ενος πανεπιστημίου.

Διαβάστε Περισσότερα

Templates by BIGtheme NET